Tussiplant

l1
l2
Postać farmaceutyczna: 
syrop
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

30 mg/ml

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tussiplant
30 mg/ml, syrop

Wyciąg suchy z liści babki lancetowatej
(Plantaginis lanceolatae folii extractum siccum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania produktu leczniczego lub jeśli wystąpią objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Tussiplant i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Tussiplant
 3. Jak przyjmować lek Tussiplant
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Tussiplant
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tussiplant i w jakim celu się go stosuje

Syrop Tussiplant jest produktem leczniczym roślinnym w postaci syropu, który zawiera w swoim składzie suchy wyciąg z liści babki lancetowatej.
Syrop Tussiplant jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym stosowanym w celu łagodzenia objawów podrażnień jamy ustnej i gardła oraz związanego z tym suchego kaszlu, u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 3 lat.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.
Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Tussiplant

Kiedy nie przyjmować leku Tussuplant:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, babkę lancetowatą (Plantago lanceolata L.), lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli podczas stosowania leku objawy ulegną nasileniu, u pacjenta wystąpi skrócony oddech, gorączka lub ropna plwocina (żółtawa flegma), należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci
Stosowanie leku Tussiplant u dzieci w wieku poniżej 3 lat nie jest zalecane ze względu na występowanie dolegliwości wymagających porady lekarskiej oraz ze względu na brak odpowiednich danych.

Lek Tussiplant a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Dotychczas nie obserwowano interakcji z innymi lekami.

Tussiplant z jedzeniem, piciem i alkoholem
Jedzenie nie ma wpływu na przyjmowanie leku.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie zaleca się stosowania leku w trakcie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Tussiplant zawiera maltitol płynny
Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Tussiplant

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie. Wstrząsnąć butelką przed użyciem. Do prawidłowego dozowania leku należy użyć dołączonej miarki, stosując odpowiednie oznaczenia 5 i 10 ml.

Zalecana dawka:
Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku:
10 ml syropu 3do 4 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 5 do11 lat:
10 ml syropu 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 3 do4 lat:
5 ml syropu 3 razy na dobę.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki.
Jeśli pomimo stosowania leku objawy nie ustępują w ciągu 7 dni, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Tussiplant może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 3 lat i młodzieży.
Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tussiplant
Dotychczas nie odnotowano objawów przedawkowania leku.
Jeśli pacjent przyjmie większą niż zalecana ilość leku i zaobserwuje u siebie działanie niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Tussiplant
Lek należy nadal przyjmować według ustalonego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Czas trwania leczenia
Jeśli podczas stosowania leku objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Dotychczas nie są znane. Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane należy skonsultować się z lekarzem. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49 21 301,
faks: + 48 22 49 21 309,
e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tussiplant

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Podczas przechowywania może pojawić się osad, nie wpływa on na jakość produktu.
Po pierwszym otwarciu należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek nie powinien być stosowany dłużej niż 3 miesiące od daty pierwszego otwarcia butelki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tussiplant

 • Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z liści babki lancetowatej (Plantaginis lanceolatae folii extractum siccum). Jeden ml syropu zawiera 30 mg suchego wyciągu z liści babki lancetowatej (Plantago lanceolata L., folium) (DER 3-5:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 20% (m/m)
 • Pozostałe składniki to: maltodekstryna, maltitol płynny (E 965), guma ksantan (E 415), potasu sorbinian (E 202), kwas cytrynowy (E 330), woda oczyszczona

Jak wygląda lek Tussiplant i co zawiera opakowanie
Syrop to brązowy płyn o charakterystycznym zapachu, pakowany w butelki o pojemności 100 ml lub 200 ml. Butelki są pakowane w pudełka tekturowe wraz z ulotką informacyjną dla pacjenta i miarką.
Wielkość opakowania 100 ml: miarka pokazuje trzy różne skale, w tym odpowiednią podziałkę 1, 5, 10, 15 i 20 ml.
Wielkość opakowania 200 ml: miarka pokazuje skalę z podziałką 2.5, 5, 10, 15 i 20 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Polska
Tel.: + 48 61 28 68 700
Fax: + 48 61 28 68 709
[email protected]

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Tussiplant Sirup

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wskazania do stosowania:

Syrop Tussiplant jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym stosowanym jako środek łagodzący w objawowym leczeniu podrażnień jamy ustnej i gardła oraz związanego z tym suchego kaszlu.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Phytopharm Klęka S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .