Typhim Vi

l1
l2
Postać farmaceutyczna: 
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

25 mcg oczyszczonego polisacharydu otoczkowego (Vi) Salmonella typhi (szczep Ty2)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml)

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

TYPHIM Vi, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Vaccinum febris typhoidis polysaccharidicum
Szczepionka przeciw durowi brzusznemu, polisacharydowa

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie. Nie należy jej przekazywać innym.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest szczepionka TYPHIM Vi i w jakim celu się ją stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki TYPHIM Vi
 3. Jak stosować szczepionkę TYPHIM Vi
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać szczepionkę TYPHIM Vi
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest szczepionka TYPHIM Vi i w jakim celu się ją stosuje

TYPHIM Vi jest szczepionką w postaci roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce po 0,5 ml.

Szczepionkę zaleca się w celu zapobiegania zakażeniu durem brzusznym u osób dorosłych i dzieci powyżej 2 roku życia, udających się w rejony endemiczne oraz u osób, którym nie można podać szczepionki pełnokomórkowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki TYPHIM Vi

Kiedy nie stosować szczepionki TYPHIM Vi:

 • jeśli występuje znana alergia na którykolwiek ze składników szczepionki;
 • jeśli występuje gorączka, ostra infekcja lub postępująca choroba przewlekła. Zaleca się przełożenie szczepienia.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Szczepionka nie może być podana donaczyniowo. Należy upewnić się, że igła nie tkwi w naczyniu krwionośnym.

Szczepionka zapewnia ochronę przed zakażeniem wywołanym przez Salmonella typhi, jednak nie chroni przed zakażeniami wywoływanymi przez Salmonella paratyphi A lub B.

Szczepionka nie jest wskazana dla dzieci w wieku poniżej 2 lat, ponieważ odpowiedź immunologiczna może być niewystarczająca.

Omdlenie może wystąpić (zwłaszcza u młodzieży) po, lub nawet przed jakimkolwiek wkłuciem igły. Dlatego należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę jeśli pacjent lub jego dziecko doświadczyło omdleń przy poprzednich wstrzyknięciach.

Inne produkty lecznicze i szczepionka TYPHIM Vi:
Szczepionka TYPHIM Vi może być podawana jednocześnie (ale w oddzielne miejsca) ze szczepionkami: przeciw zapaleniu wątroby typu A i B, żółtej gorączce, błonicy, tężcowi, polio, wściekliźnie i zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych wywoływanym przez Neisseria meningitidis A lub C.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność.
Nie przeprowadzono badań wpływu TYPHIM Vi na reprodukcję u zwierząt. Dane dotyczące stosowania szczepionki u kobiet w ciąży są ograniczone. Dlatego nie zaleca się stosowania szczepionki w okresie ciąży. Powinna być podawana tylko w razie konieczności po rozważeniu ryzyka i korzyści.
Szczepionka może być podana w czasie karmienia piersią.
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tej szczepionki należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Substancje pomocnicze, które mogą mieć wpływ na pacjenta:
Nie dotyczy.

3. Jak stosować szczepionkę TYPHIM Vi

Szczepionka wyłącznie dla dorosłych i dzieci powyżej 2 roku życia.

Dawkowanie:
Uodpornienie uzyskuje się po podaniu jednej dawki szczepionki. Szczepienie należy powtarzać co 3 lata, jeśli osoba jest nadal narażona na zakażenie.
Schemat szczepienia jest taki sam u osób dorosłych jak i u dzieci.

Sposób stosowania:
Szczepionkę podaje się domięśniowo (im.) lub podskórnie (sc.)

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, szczepionka TYPHIM Vi może powodować działania niepożądane.

Działania niepożądane występujące po szczepieniu są zazwyczaj łagodne i krótkotrwałe.
Najczęściej występują działania niepożądane w miejscu podania: ból, stwardnienie, zaczerwienienie.

Objawy ogólne takie jak: gorączka, zmęczenie, ból głowy, złe samopoczucie, ból stawów, ból mięśni, nudności, bóle brzucha, występują znacznie rzadziej.

Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne (swędzenie, wysypka, pokrzywka).

Zgłaszano odosobnione przypadki choroby posurowiczej oraz poważne reakcje alergiczne (reakcje anafilaktoidalne).

Omdlenie w odpowiedzi na wstrzyknięcie.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02 222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: [email protected]
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać szczepionkę TYPHIM Vi

Szczępionkę należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze 2°C – 8°C (w lodówce).
Nie zamrażać.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera szczepionka TYPHIM Vi

 • Substancją czynną w jednej dawce szczepionki (0,5 ml) jest oczyszczony polisacharyd otoczkowy (Vi) Salmonella typhi (szczep Ty2) 25 mikrogramów
 • Substancje pomocnicze to : Fenol i roztwór buforowy zawierający sodu chlorek, disodu fosforan dwuwodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda szczepionka TYPHIM Vi i co zawiera opakowanie
1 ampułko-strzykawka po 0,5 ml z dołączoną igłą

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Sanofi Pasteur S.A.
2, avenue Pont
Pasteur 69007 Lyon,
Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Luty 2015

Wskazania do stosowania:

Zapobieganie durowi brzusznemu u osób dorosłych i dzieci powyżej 2 roku życia, udających się w rejony endemiczne oraz u osób, które nie mogą mieć podanej szczepionki pełnokomórkowej.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

J Leki stosowane w zakażeniach
J07 Szczepionki
J07A Szczepionki przeciwbakteryjne
J07AP Szczepionki przeciw durowi brzusznemu

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Decyzje Głównego Inspektora farmaceutycznego dotyczące wstrzymania, wycofania lub ponownego dopuszczenia leku

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Sanofi Pasteur SA

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .