Unasyn

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
l3

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

UNASYN

500 mg + 250 mg;
1 g + 500 mg;
2 g + 1 g
Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

Ampicillinum + Sulbactamum

Skład leku:
UNASYN 500 mg + 250 mg: 1 fiolka zawiera 500 mg ampicyliny (Ampicillinum) w postaci soli sodowej ampicyliny oraz 250 mg sulbaktamu (Sulbactamum) w postaci soli sodowej sulbaktamu.
Całkowita ilość sodu w produkcie wynosi w przybliżeniu 57,5 mg (2,5 mmol).
UNASYN 1 g + 500 mg: 1 fiolka zawiera 1 g ampicyliny (Ampicillinum) w postaci soli sodowej ampicyliny oraz 500 mg sulbaktamu (Sulbactamum) w postaci soli sodowej sulbaktamu.
Całkowita ilość sodu w produkcie wynosi w przybliżeniu 115 mg (5 mmol).
UNASYN 2 g + 1 g: 1 fiolka zawiera 2 g ampicyliny (Ampicillinum) w postaci soli sodowej ampicyliny oraz 1 g sulbaktamu (Sulbactamum) w postaci soli sodowej sulbaktamu.
Całkowita ilość sodu w produkcie wynosi w przybliżeniu 230 mg (10 mmol).

Dostępne opakowania
Jedna fiolka w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Spółka Akcyjna
ul. A. Fleminga 2
03-176 Warszawa

Lek produkowany przez Polfa Tarchomin S.A. na licencji firmy Pfizer.
Nazwa handlowa Unasyn jest zastrzeżona dla firmy Pfizer.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Unasyn i w jakim celu się go stosuje.
 2. Zanim zastosuje się lek Unasyn.
 3. Jak stosować lek Unasyn.
 4. Możliwe działania niepożądane.
 5. Przechowywanie leku Unasyn.
 6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Unasyn.

1. Co to jest lek Unasyn i w jakim celu się go stosuje.

Lek Unasyn wskazany jest w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez mikroorganizmy wrażliwe na ampicylinę z sulbaktamem:

 • zakażenia górnych dróg oddechowych w tym zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego i zapalenie migdałków;
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych w tym bakteryjne zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli;
 • zakażenia dróg moczowych i odmiedniczkowe zapalenie nerek;
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich;
 • zakażenia rzeżączkowe.

Lek Unasyn może być również podawany w okresie okołooperacyjnym w celu zmniejszenia częstości występowania infekcji ran pooperacyjnych u pacjentów po zabiegach chirurgicznych jamy brzusznej lub w obrębie miednicy, u których może dojść do zakażenia otrzewnowego. Lek Unasyn może być stosowany profilaktycznie po porodzie lub cięciu cesarskim w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia pooperacyjnej posocznicy.

2. Zanim zastosuje się lek Unasyn

Nie należy stosować leku Unasyn:

 • w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku;
 • w przypadku stwierdzonej w wywiadzie nadwrażliwości na penicyliny.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Unasyn:

 • u pacjentów z nadwrażliwością na penicyliny, cefalosporyny i inne alergeny w wywiadzie.
 • w przypadku nadkażenia florą oporną, w tym grzybami; leczenie powinno być przerwane i (lub) wdrożona odpowiednia terapia.
 • nie należy stosować ampicyliny w leczeniu mononukleozy zakaźnej (choroba pochodzenia wirusowego). U pacjentów z mononukleozą którzy przyjmą ampicylinę może wystąpić wysypka skórna.
 • u noworodków, gdyż czynność nerek nie jest u nich w pełni rozwinięta. Główną drogą wydalania ampicyliny z sulbaktamem po podaniu doustnym są nerki.
 • u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie. Lek Unasyn zawiera sód (patrz „Skład leku").

Podczas długotrwałej terapii należy okresowo badać wydolność narządów wewnętrznych; dotyczy to wydolności nerek, wątroby i układu krwiotwórczego. Jest to szczególnie istotne u noworodków (szczególnie wcześniaków) oraz niemowląt.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Leku Unasyn nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Podczas stosowania leku Unasyn nie należy karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Wpływ leku Unasyn na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu jest nieznany.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Unasyn
Lek zawiera sód. Jeśli pacjent jest na diecie niskosodowej, to przed przyjęciem leku powinien skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków
Allopurynol: Jednoczesne stosowanie allopurynolu i ampicyliny może wywoływać wysypkę.

Aminoglikozydy: Jednoczesne podanie ampicyliny i aminoglikozydów powoduje wzajemne hamowanie działania, dlatego też leki te należy podawać do oddzielnych wkłuć z zachowaniem co najmniej 1-godzinnego odstępu.

Leki przeciwzakrzepowe: Penicyliny mogą potęgować działanie leków przeciwzakrzepowych, dlatego też należy zachować ostrożność w trakcie ich stosowania.

Leki bakteriostatyczne (chloramfenikol, erytromycyna, sulfonamidy i tetracykliny): Leki bakteriostatyczne mogą zaburzać działanie bakteriobójcze penicylin, dlatego też należy unikać ich jednoczesnego stosowania.

Doustne środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny: Należy rozważyć inne lub dodatkowe metody antykoncepcji, ponieważ ampicylina może obniżać skuteczność działania doustnych środków antykoncepcyjnych

Metotreksat: Ponieważ penicyliny mogą nasilać toksyczność metotreksatu może zaistnieć konieczność zwiększenia dawek leukoworyny lub wydłużenia czasu jej podawania.

Probenecyd: Jednoczesne stosowanie probenecydu obniża wydzielanie cewkowe ampicyliny i sulbaktamu, co zwiększa ryzyko toksyczności tych leków.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych: Domięśniowe lub dożylne podanie ampicyliny z sulbaktamem może powodować fałszywie dodatnie wyniki obecności glukozy w moczu przy zastosowaniu metody Benedicta, Fehlinga oraz zestawu Clinitest™

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Unasyn

Lek Unasyn należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek Unasyn może być podawany zarówno dożylnie, jak i domięśniowo:

Wstrzyknięcie domięśniowe:
Lek Unasyn rozpuścić w 3,2 ml sterylnej wody do wstrzykiwań lub innym zgodnym roztworze (np. izotoniczny roztwór sodu, 5% wodny roztwór dekstrozy). Aby wstrzyknięcie nie było bolesne, do sporządzenia roztworu można zastosować 0,5% sterylny roztwór bezwodnego chlorowodorku lidokainy.

Wstrzyknięcie dożylne:
Lek Unasyn rozpuścić w co najmniej 3,2 ml sterylnej wody do wstrzykiwań lub innym zgodnym roztworze (np. izotoniczny roztwór chlorku sodu, 5% wodny roztwór dekstrozy) i podawać powoli (przez co najmniej 3 minuty).

Infuzja dożylna:
Lek Unasyn rozpuścić w co najmniej 3,2 ml sterylnej wody do wstrzykiwań lub innym zgodnym roztworze (np. izotoniczny roztwór sodu, 5% wodny roztwór dekstrozy). Ostateczna ilość roztworu do infuzji powinna być uzyskana przez dodanie odpowiedniego rozpuszczalnika (nie stosować wody do wstrzykiwań). Podawać dożylnie w postaci wlewu przez 15-30 minut.
Aby zapewnić całkowite rozpuszczenie leku, należy odczekać kilka minut aż do momentu całkowitego rozpuszczenia substancji czynnych i rozproszenia piany.

Stosowanie u dorosłych
Na ogół zakres dawek leku Unasyn wynosi 1,5 g - 12 g na dobę w dawkach podzielonych co 6-8 godzin. Nie należy przekraczać dobowej dawki 12 g leku Unasyn (4 g sulbaktamu). Infekcje o lżejszym przebiegu można leczyć, podając lek co 12 godzin.

Stopień ciężkości infekcji Dawka dobowa Unasynu (ampicylina + sulbaktam)
Łagodna 1,5 g do 3 g (1 g + 0,5 g do 2 g + 1 g)
Umiarkowana do 6 g (4 g + 2 g)
Ciężka do 12 g (8 g + 4 g)

Częstość dawkowania leku jest ustalana w zależności od ciężkości choroby oraz czynności nerek pacjenta. Leczenie jest na ogół kontynuowane przez 48 godzin po ustąpieniu gorączki lub innych nieprawidłowych objawów. Leczenie trwa od 5 do 14 dni, ale w przypadku ciężkich zakażeń okres leczenia można wydłużyć lub podać dodatkowe dawki ampicyliny.

W profilaktyce infekcji chirurgicznych należy podać 1,5 g - 3 g leku Unasyn podczas znieczulenia, co zapewni odpowiedni okres do osiągnięcia terapeutycznych stężeń leku w surowicy krwi i tkankach podczas zabiegu. Dawkę można powtarzać co 6-8 godzin; podawanie leku przerywa się 24 godziny po zakończeniu większości zabiegów chirurgicznych, chyba że wskazany jest kolejny cykl terapeutyczny lekiem Unasyn.

W leczeniu niepowikłanej rzeżączki lek Unasyn można podawać w postaci pojedynczej dawki 1,5 g. Aby zwiększyć stężenie i przedłużyć działanie ampicyliny i sulbaktamu w osoczu krwi, należy podać doustnie 1,0 g probenecydu.

Stosowanie u dzieci, niemowląt i noworodków
Dawka leku Unasyn w przypadku większości infekcji u dzieci, niemowląt i noworodków wynosi 150 mg/kg mc. na dobę (odpowiada to dawce 100 mg/kg mc. ampicyliny na dobę oraz 50 mg/kg mc. sulbaktamu na dobę).

U dzieci, niemowląt i noworodków lek Unasyn podaje się co 6-8 godzin zgodnie z ogólnie przyjętym dawkowaniem ampicyliny.

U noworodków w pierwszym tygodniu życia (szczególnie u wcześniaków) zalecana dawka wynosi 75 mg/kg mc. na dobę (odpowiada to dawce 50 mg/kg mc. ampicyliny na dobę oraz 25 mg/kg mc. sulbaktamu na dobę) w dawkach podzielonych co 12 godzin.

Stosowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek
U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny ≤ 30 ml/min) zaburzenia eliminacji dotyczą w równym stopniu ampicyliny i sulbaktamu, tak więc stosunek stężenia obu związków w osoczu pozostaje niezmieniony. U tych pacjentów lek Unasyn powinien być podawany rzadziej zgodnie z doświadczeniem nabytym w leczeniu ampicyliną.

Dawkowanie:

Klirens Kreatyniny
(ml/min)
Przerwa w dawkowaniu
> 30 6 - 8 godzin
15 - 29 12 godzin
5 - 14 24 godziny
48 godzin

W przypadku zastosowania większej dawki leku Unasyn niż zalecana:
W przypadku zażycia większej dawki leku Unasyn niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W zależności od występujących objawów lekarz zastosuje odpowiednie leczenie.

W przypadku pominięcia dawki leku Unasyn:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Unasyn może powodować działania niepożądane. W razie utrzymywania się lub uciążliwości któregokolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych należy poinformować o tym lekarza.

Podobnie jak w przypadku pozostałych antybiotyków podawanych pozajelitowo, głównym działaniem niepożądanym jest ból w miejscu podania, szczególnie w przypadku domięśniowego podawania leku. U niewielu pacjentów może wystąpić zapalenie żył lub reakcje w miejscu podania po podaniu dożylnym.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego niedokrwistość, niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), eozynofilia (zwiększenie liczby krwinek kwasochłonnych) oraz leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych). Powyższe reakcje przemijają po odstawieniu leczenia i są uznawane za reakcje nadwrażliwości
Zaburzenia żołądkowo - jelitowe nudności, wymioty, biegunka, zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy oraz rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych bilirubinemia, nieprawidłowa czynność wątroby oraz żółtaczka
Zaburzenia układu immunologicznego reakcje rzekomoanafilaktoidalne oraz wstrząs anafilaktyczny
Badania diagnostyczne przemijająca podwyższona aktywność aminotransferaz AlAT i AspAT
Zaburzenia układu nerwowego rzadko opisywano przypadki wystąpienia drgawek
Zaburzenia nerek i dróg moczowych rzadko opisywano przypadki śródmiąższowego zapalenia nerek
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej wysypka, swędzenie, inne reakcje skórne, rzadko zespół Stevensa-Johnsona, martwica naskórka oraz rumień wielopostaciowy

Reakcje niepożądane związane ze stosowaniem ampicyliny w monoterapii mogą również występować w związku ze stosowaniem leku Unasyn.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Unasyn

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Nie należy stosować leku Unasyn po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Polfa Tarchomin S.A.
Warszawa
Numer telefonu: 0-22 811-18-14

Data zatwierdzenia ulotki:


INFORMACJE PRZEZNACZONE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania
Sulbaktam sodowy jest zgodny z większością rozpuszczalników dożylnych, jednak ampicylina sodowa, a tym samym lek Unasyn, jest mniej stabilny w roztworach zawierających dekstrozę lub inne węglowodany, nie należy go zatem łączyć z produktami krwiopochodnymi lub hydrolizatami białek.

Ampicylina, a tym samym lek Unasyn, jest niezgodna z aminoglikozydami i nie należy jej mieszać w tym samym pojemniku. Stężony roztwór do podawania domięśniowego powinien być zużyty w ciągu 1 godziny po przygotowaniu. Okresy przydatności do stosowania w przypadku różnych rozcieńczalników do podawania dożylnego podano poniżej:

Rozpuszczalnik Stężenie ampicylina + sulbaktam Okres przydatności do użycia (h)
    25°C 4°C
Woda do wstrzykiwań do 45 mg/ml 8  
45 mg/ml   48
do 30 mg/ml   72
0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań do 45 mg/ml 8  
45 mg/ml   48
do 30 mg/ml   72
M/6 Roztwór mleczanu sodu do 45 mg/ml 8  
do 45 mg/ml   8
5% wodny roztwór dekstrozy 15 do 30 mg/ml 2  
do 3 mg/ml 4  
do 30 mg/ml   4
5% roztwór dekstrozy w 0,45% roztworze NaCl do 3 mg/ml 4  
do 15 mg/ml   4
10% wodny roztwór cukru inwertowanego do 3 mg/ml 4  
do 30 mg/ml   3
Roztwór Ringera z dodatkiem mleczanu do 45 mg/ml 8  
do 45 mg/ml   24

Nota prawna

Polfa Tarchomin S.A. dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Ulotce Dla Pacjenta informacje były ścisłe i poprawne. Pomimo tego Polfa Tarchomin S.A. nie może zagwarantować, że informacje umieszczone w Ulotce Dla Pacjenta są w każdym momencie kompletne oraz aktualne.

Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków Polfy Tarchomin S.A., zwłaszcza wydawanych na receptę, a także wszelkich innych informacji zawartych w tym serwisie, odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku. Polfa Tarchomin S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji pobranych z niniejszego serwisu.

Środki farmaceutyczne Polfy Tarchomin S.A. są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych.

Prawa autorskie do Ulotki Dla Pacjenta przysługują Polfie Tarchomin S.A. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych, w zakresie użytku własnego. Inne wykorzystania mogą następować wyłącznie za pisemną zgodą Polfy Tarchomin S.A.

Nazwy handlowe umieszczone w Ulotce Dla Pacjenta stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za zgodą ich właścicieli.

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.

Adres
A. Fleminga 2
03-176 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
telefon
+48 (22) 510 80 01

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .