Vascotazin

Smiley face
Smiley face
l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
35 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Vascotazin, 35 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Trimetazidini dihydrochloridum

▼Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Vascotazin i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vascotazin
 3. Jak przyjmować lek Vascotazin
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Vascotazin
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vascotazin i w jakim celu się go stosuje

Vascotazin zawiera trimetazydynę jako substancję czynną i należy do grupy leków nasercowych. Ten lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych, razem z innymi lekami, wcelu leczenia dławicy piersiowej (bólu w klatce piersiowej spowodowanego przez chorobę wieńcową).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vascotazin

Kiedy nie przyjmować leku Vascotazin

 • jeśli pacjent ma uczulenie na trimetazydyny dichlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych wpunkcie 6)
 • jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona: chorobę mózgu wpływającą na ruchy ciała (drżenia, sztywna postawa, powolne ruchy i pociąganie nogami podczas chodzenia, niezrównoważony chód), zespół parkinsonowski, drżenia, zespół niespokojnych nóg lub inne zaburzenia dotyczące ruchu
 • jeśli pacjent ma ciężko chore nerki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciemprzyjmowania leku Vascotazin należy omówć to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Vascotazin nie powinien być stosowany w napadach bólu w klatce piersiowej (dławicy piersiowej) ani też w leczeniu początkowym niestabilnej dławicy piersiowej lub zawału mięśnia sercowego. Lek Vascotazin nie powinien być stosowanyprzed hospitalizacją lub w pierwszych dniach leczenia szpitalnego.

W przypadku wystąpienia napadu bólu w klatce piersiowej (dławicy piersiowej) podczas leczenia lekiem Vascotazin, należy poinformować lekarza, który jeśli to konieczne, zaleci inne leczenie.

Ten lek może spowodować lub nasilić objawy takie jak: drżenie, sztywna postawa, powolne ruchy i pociąganie nogami podczas chodzenia, niezrównoważony chód, zwłaszcza u pacjentów wpodeszłym wieku, co należy obserwować i zgłaszać lekarzowi, który dokona ponownej oceny leczenia.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje upośledzona czynność nerek.
Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby – nie zaleca się stosowania leku Vascotazin.

Dzieci imłodzież
Vascotazin nie jest zalecany u dzieci i młodzieży wwieku poniżej 18 lat.

Lek Vascotazin a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniemtego leku.

Nie należy stosować leku Vascotazin w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Ten lek może powodować uczucie zawrotów głowy i senność, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Vascotazin zawiera sód
Lek Vascotazin zawiera 2,39 mmola sodu w jednej tabletce. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak przyjmować lek Vascotazin

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Vascotazin, 35 mg, to jedna tabletka przyjmowana dwa razy na dobę podczas posiłków, rano i wieczorem.

Jeśli pacjent ma chore nerki lub jest w wieku powyżej 75 lat, lekarz może dostoswać zalecaną dawkę.

W toalecie lub w kale może być widoczna zewnętrzna otoczka przypominająca całą tabletkę. Jest to normalne, ponieważ otoczka tabletki nie ulega strawieniu w przewodzie pokarmowym.

Stosowanie u dzieci
Nie zostało ustalone bezpieczeństwo i skuteczność stosowania trimetazydyny u dzieci. Nie zaleca się stosowania leku Vascotazin u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vascotazin
Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecana.

Pominięcie zastosowania leku Vascotazin
W przypadku pominięcia jednej dawki leku Vascotazin, następna dawka musi zostać przyjęta o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): zawroty głowy, ból głowy, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, wysypka, świąd, pokrzywka i uczucie osłabienia.

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów): szybkie lub nieregularne bicie serca (zwane też palpitacjami), dodatkowe uderzenia serca, szybsze bicie serca, spadek ciśnienia krwi podczas przyjmowania pozycji stojącej, co powoduje zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub omdlenia, złe samopoczucie (ogólne złe samopoczucie), zawroty głowy, upadki, zaczerwienienie twarzy.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): objawy pozapiramidowe (nietypowe ruchy, wtym drżenie oraz trzęsienie się rąk i palców, skręcające ruchy ciała, pociąganie nogami podczas chodzenia oraz sztywność ramion i nóg), zwykle przemijające po przerwaniu leczenia.
Zaburzenia snu (trudności wzasypianiu, senność), zaparcia, ciężka czerwona wysypka na całym ciele z pęcherzami, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, co może powodować trudności wprzełykaniu lub oddychaniu.
Znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek, co zwiększa prawdopodobieństwo zakażeń, zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawień lub tworzenia siniaków.
Choroba wątroby (nudności, wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu, jasno zabarwiony kał, ciemno zabarwiony mocz).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: [email protected]. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Vascotazin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vascotazin

 • Substancją czynną leku jest trimetazydyny dichlorowodorek. Każda tabletka zawiera 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku.
 • Ponadto lek zawiera: sodu chlorek, powidon K 30, magnezu stearynian, celulozy octan, hypromelozę 6 cps.

Jak wygląda lek Vascotazin i co zawiera opakowanie

Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu.
Białe do prawie białych, okrągłe obustronnie wypukłe, tabletki powlekane gładkie z obu stron o wymiarach 7,6 mm x 3,0 mm, z małym otworem po jednej stronie.

Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu są pakowane w blistry zawierające 60 sztuk.

Podmiot odpowiedzialny:
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegi 76-78
220 Hafnarfjörður
Islandia

Importer:
Balkanpharma - Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str.
2600 Dupnitsa
Bułgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta.
Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data zatwierdzenia ulotki:

Wskazania do stosowania:

Trimetazydyna jest wskazana w skojarzonym leczeniu objawowym dorosłych pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których leczenie przeciwdławicowe pierwszego rzutu jest niewystarczające lub nie jest tolerowane.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

C Układ sercowo-naczyniowy
C01 Leki stosowane w chorobach serca
C01E Inne leki stosowane w chorobach serca
C01EB Inne leki stosowane w chorobach serca
C01EB15 Trimetazidine

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Wpływ na doping
Środek uznany za dopingowy

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Trimetazidine Hydrochloride; Hidrocloruro de trimetazidina; Trimetatsidiinidihydrokloridi; Trimetazidin Hidroklorür; Trimetazidindihidroklorid; Trimetazidindihydrochlorid; Trimetazidindihydroklorid; Trimétazidine, Chlorhydratede; Trimétazidine, dichlorhyd

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Actavis Group PTC ehf.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .