Verkazia

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
krople do oczu, emulsja
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

1 mg/ml

indeks_lekow_quicktab

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa


Verkazia

cyklosporyna

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego leku Verkazia. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła lek w celu przyjęcia zaleceń w sprawie przyznania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu w UE oraz warunków jego stosowania. Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania leku Verkazia.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania leku Verkazia należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co to jest lek Verkazia i w jakim celu się go stosuje

Produkt Verkazia jest lekiem stosowanym w leczeniu ciężkiego wiosennego zapalenia rogówki i spojówek, choroby alergicznej, która wpływa na oczy i występuje przede wszystkim sezonowo, chociaż u niektórych pacjentów objawy mogą nawracać lub utrzymywać się przez cały rok. Lek stosuje się u dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat.

Ze względu na małą liczbę pacjentów z wiosennym zapaleniem rogówki i spojówek choroba ta jest uważana za rzadko występującą, zatem w dniu 6 kwietnia 2006 r. produkt Verkazia uznano za lek sierocy (lek stosowany w rzadkich chorobach).

Lek Verkazia zawiera substancję czynną cyklosporynę.

Jak stosować lek Verkazia

Lek Verkazia wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza, a leczenie musi rozpoczynać członek personelu medycznego posiadający odpowiednie kwalifikacje w zakresie okulistyki (medycyny oka).

Lek Verkazia jest dostępny w postaci kropli do oczu. Zalecana dawka wynosi 1 kroplę 4 razy na dobę, podawaną w sezonie wiosennego zapalenia rogówki i spojówek do każdego zajętego chorobą oka. W przypadku utrzymywania się objawów po zakończeniu sezonu lek Verkazia można nadal stosować w zalecanej dawce do osiągnięcia odpowiedniej kontroli objawów, a następnie w zmniejszonej dawce (1 kropla dwa razy na dobę).

Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Jak działa lek Verkazia

Substancja aktywna leku Verkazia, cyklosporyna, blokuje komórki układu odpornościowego (naturalnego systemu obronnego organizmu) uczestniczące w procesach, które powodują reakcję alergiczną i stan zapalny u pacjentów z wiosennym zapaleniem rogówki i spojówek. Podanie leku bezpośrednio do oka zmniejsza nasilenie stanu zapalnego oka, a jednocześnie ogranicza działanie leku w innych częściach organizmu.

Korzyści ze stosowania leku Verkazia wykazane w badaniach

U większości pacjentów z wiosennym zapaleniem rogówki i spojówek lek Verkazia zmniejsza uszkodzenie rogówki (warstwy w przedniej części gałki ocznej), na co wskazują lepsze wyniki uzyskane przy barwieniu rogówki fluoresceiną (standardowa miara stanu rogówki).

W głównym badaniu z udziałem 169 dzieci i młodzieży z ciężkim wiosennym zapaleniem rogówki i spojówek po 4 miesiącach u 55% pacjentów leczonych lekiem Verkazia nastąpiła poprawa wyników przy barwieniu rogówki fluoresceiną o co najmniej 50%, bez potrzeby stosowania innych leków, w porównaniu z wynikiem około 28% uzyskanym u pacjentów, u których stosowano leczenie obojętne. Także objawy takie jak świąd, wydzielanie płynu lub śluzu i wrażliwość na światło u pacjentów leczonych lekiem Verkazia zostały złagodzone w większym stopniu niż w przypadku pacjentów, u których stosowano leczenie obojętne. Niektórych pacjentów poddano dodatkowemu leczeniu przez 8 miesięcy; tak rozszerzone badanie wykazało, że korzyści ze stosowania leku Verkazia utrzymywały się w przypadku ciągłego stosowania przez okres do 12 miesięcy.

Ryzyko związane ze stosowaniem leku Verkazia

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Verkazia to ból i świąd oka, które mogą wystąpić u około jednej osoby na 10. Objawy te występują zazwyczaj podczas podawania kropli do oka i wkrótce potem przemijają.

Leku Verkazia nie wolno stosować u pacjentów z czynnymi lub podejrzewanymi zakażeniami w oku lub wokół oka.

Pełny wykaz działań niepożądanych i ograniczeń związanych ze stosowaniem leku Verkazia znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Verkazia?

Wykazano, że lek Verkazia skutecznie poprawia stan rogówki i łagodzi objawy choroby. Działania niepożądane są w większości łagodne i przemijają w krótkim czasie po zastosowaniu leku. W związku z tym Europejska Agencja Leków uznała, że korzyści płynące ze stosowania produktu Verkazia przewyższają ryzyko, i zaleciła jego dopuszczenie do stosowania w UE.

Środki podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Verkazia

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Verkazia w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta zawarto zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla personelu medycznego i pacjentów.

Inne informacje dotyczące leku Verkazia

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Verkazia znajduje się na stronie internetowej Agencji pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Verkazia należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Streszczenie opinii Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych dotyczącej produktu Verkazia znajduje się na stronie internetowej Agencji: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Źródło: EMEA/H/C/004411; Sierpień 2018; http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/004411/WC500251647.pdf

Wskazania do stosowania:

Leczenie ciężkiego wiosennego zapalenia rogówki i spojówek (ang. vernal keratoconjunctivitis, VKC) u dzieci w wieku od 4 lat i młodzieży.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

S Narządy wzroku i słuchu
S01 Leki oftalmologiczne
S01X Pozostałe leki oftalmologiczne
S01XA Inne preparaty oftalmologiczne
S01XA18 Ciclosporin

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią
Stosowany lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Smiley face
Interakcje z alkoholem
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku
Smiley face
Interakcja z grejfrutem
Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z sokiem grejpfrutowy. Sok grejpfrutowy może nasilić wchłanianie niektórych leków z przewodu pokarmowego, a co za tym idzie zwiększyć ich stężenie w organizmie i nasilić działanie, nawet do wystąpienia działania toksycznego.
Smiley face
Interakcje z dziurawcem
Łączne stosowanie może obniżyć skuteczność terapeutyczną leku.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Ciclosporina; Ciclosporina A; Ciclosporine; Ciclosporinum; Ciklosporin; Ciklosporinas; Cyclosporin; Cyclosporin A;Cyclosporine; Cyklosporin; Siklosporiini; Siklosporin

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Santen Oy

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .