Vitreolent

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
krople do oczu
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

(3 mg + 3 mg)/ml

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

VITREOLENT, (3 mg +3 mg)/ml, krople do oczu, roztwór

Kalii iodidum + Natrii iodidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy przekazywać go innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest Vitreolent, krople do oczu i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitreolent
 3. Jak stosować lek Vitreolent
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Vitreolent
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Vitreolent, krople do oczu i w jakim celu się go stosuje

Vitreolent, krople do oczu jest lekiem stosowanym w przypadku zmętnień ciała szklistego i zmian po wylewach krwi do ciała szklistego, których przyczyną może być: wiek, nadciśnienie, cukrzyca, krótkowzroczność, zmiany okołonaczyniowe. Stosowany jest również w zmętnieniach soczewki będących pierwszymi objawami zaćmy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitreolent

Kiedy nie stosować leku Vitreolent

 • Jeśli u pacjenta stwierdzono nieprawidłową czynność tarczycy
 • Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (jodek sodu, jodek potasu) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

W przypadku używania przez pacjenta soczewek kontaktowych mogą być one ponownie założone 15 minut po wkropleniu leku. Nie należy zakraplać leku do oka z założoną soczewką kontaktową.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Vitreolent należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Vitreolent a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie należy stosować leku Vitreolent jednocześnie z innymi lekami do oczu. W przypadku konieczności stosowania innych leków do oczu, Vitreolent należy wkraplać zachowując przerwę co najmniej 5 minut od podania innego leku.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Podanie leku Vitreolent może powodować przemijające zaburzenia widzenia w postaci zamglenia. W tym czasie nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Vitreolent

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek Vitreolent przeznaczony jest wyłącznie do podawania do oczu.
Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 kropla do oka wykazującego zmiany chorobowe od 1 do 3 razy na dobę.

Stosowanie leku Vitreolent u dzieci
Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat

Sposób użycia
Przed zakraplaniem leku należy umyć ręce. Następnie odkręcić nakrętkę i ująć butelkę palcem wskazującym i kciukiem. Palcem wskazującym drugiej ręki należy odchylić lekko dolną powiekę.
Kroplę wkraplać do worka spojówkowego lekko ściskając butelkę. Nie należy dotykać oka końcówką zakraplacza. Po zakropleniu należy zamknąć oko i przez 1 do 2 minut delikatnie uciskać palcem przynosowy kącik oka w celu ograniczenia ogólnoustrojowego wchłaniania leku. Dokładnie zamknąć butelkę.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • przemijające uczucie pieczenia i „piasku” pod powiekami przez krótką chwilę po wkropleniu leku, powiększenie tarczycy lub zmiany o charakterze trądziku.

Działania niepożądane występujące rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • wzmożone łzawienie

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: [email protected]
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

5. Jak przechowywać lek Vitreolent

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 1 miesiąc

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vitreolent

 • Substancjami czynnymi leku są jodek sodu i jodek potasu. 1 ml leku zawiera 3 mg jodku sodu oraz 3 mg jodku potasu.
 • Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: chloroheksydyny dioctan, sorbitol, α-tokoferol, hypromeloza, kwas solny 1M, woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Vitreolent i co zawiera opakowanie
Vitreolent to roztwór do podania do oka (krople do oczu) w butelce LDPE zakraplaczem, zakrętką HDPE i pierścieniem zabezpieczającym w tekturowym pudełku.
Butelka zawiera 10 ml leku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Pharm Supply Sp. z o.o., ul. Marconich 2/9, 02-954 Warszawa

Wytwórca
Excelvision, rue de la Lombardiére 27, 07100 Annonay, Cedex, Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki :

Wskazania do stosowania

Zmętnienia i wylewy krwi do ciała szklistego o różnej etiologii – wiek, nadciśnienie, cukrzyca, zmiany okołonaczyniowe, zmętnienia soczewki jako pierwszy objaw starczej zaćmy.

Źródło:
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

S Narządy wzroku i słuchu
S01 Leki oftalmologiczne
S01X Pozostałe leki oftalmologiczne
S01XA Inne preparaty oftalmologiczne

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Synonimy:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Pharm Supply Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .