Wykaz środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów.

Środki odurzające

Substancje psychotropowe

Prekursory

Środki odurzające dzieli się na grupy w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia wprzypadku używania ich w celach innych niż medyczne oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych.Środki odurzające grup I-N i II-N mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań.

Środki odurzające

Środki odurzające grupy I-N

Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne
ACETORFINA 3-O-acetylo-6,7,8,14-tetrahydro-7α
-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina
Acetyl-α-metylofentanyl N-(1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo)-
acetanilid
ACETYLOMETADOL 3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-
difenyloheptan
ALLILOPRODYNA 3-allilo-4-fenylo-1-metylo-4-
propionyloksypiperydyna
ALFAACETYLO-
METADOL
α-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-
heptan, czyli (3R, 6R)-3-acetoksy-6
-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan
ALFAMEPRODYNA α-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionylo-
ksypiperydyna, czyli cis-3-etylo-4-fenylo-1-
metylo-4-propionyloksypiperydyna
ALFAMETADOL α-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol
czyli (3R, 6R)-6- dimetyloamino-4,4-
difenylo-3-heptanol
α-Metylo-
fentanyl
N-[1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo]
propionanilid
α-Metylotio-
fentanyl
N-[1-[1-metylo-2-(2-tienylo)etylo]-4
-piperydylo]propionanilid
ALFAPRODYNA α -4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionylo-
ksypiperydyna, czyli cis-(ą)-4-fenylo-1,3-
dimetylo-4-propionyloksypiperydyna
ALFENTANYL N-[1-[2-(4-etylo-4,5-dihydro-5-okso-1H-
tetrazol-1-ilo) etylo]-4-(metoksymetylo)
-4-piperydynylo]-N-fenylopropanamid
ANILERYDYNA ester etylowy kwasu 1-p-aminofenetylo-4-
fenylo-4-piperydynokarboksylowego
BENZETYDYNA ester etylowy kwasu 1-(2-benzyloksyetylo)
-4-fenylo-4- piperydynokarboksylowego
BENZYLOMORFINA 3-benzylomorfina, czyli 3-benzyloksy-7,8-
didehydro-4,5-α-epoksy-17-
metylomorfinan-6α-ol
BETACETYLO-
METADOL
ß-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4
-difenyloheptan
ß-Hydroksy-
fentanyl
N-[1-(ß-hydroksyfenetylo)-4-piperydylo]
propionanilid
ß-Hydroksy-3-metylofentanyl N-[1-(ß-hydroksyfenetylo)-3-metylo-4
-piperydylo]-propionanilid
BETAMEPRODYNA ß-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-
propionyloksypiperydyna
BETAMETADOL ß-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol,
czyli (3S, 6R)-6-dimetyloamino-4,4
-difenylo-3-heptanol
BETAPRODYNA ß-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-
propionyloksypiperydyna
BEZYTRAMID 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-
(2-okso-3-propionylo-1-benzimidazolinylo)
-piperydyna
DEZOMORFINA dihydrodeoksymorfina, czyli 4,5-epoksy-3-
hydroksy-17-metylomorfinan
DEKSTROMORAMID Palfium (+)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-
(1-pirolidynylo)-butylo]-morfolina, czyli
(+)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-
morfolinobutyrylo)pirolidyna
DIAMPROMID N-[2-(N-metylo-N-fenetyloamino)-propylo]
propionanilid
DIETYLOTIAM-
BUTEN
3-dietyloamino-1,1-di-(2’-tienylo)-1-buten
DIFENOKSYNA kwas 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-
fenylo-4- piperydynokarboksylowy
DIHYDROETORFINA 7,8-dihydro-7-α-[1-(R)-hydroksy-1-
metylobutylo]-6,14
-endoetanotetrahydrooripawina
DIHYDROMORFINA 4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diol
DIMENOKSADOL ester 2-dimetyloaminoetylowy kwasu
1-etoksy-1,1-difenylooctowego
DIMEFEPTANOL 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol
DIMETYLOTIAM-
BUTEN
3-dimetyloamino-1,1-di(2’-tienylo)-1-buten
DIFENOKSYLAT ester etylowy kwasu 1-(3-cyjano-3,3-
difenylopropylo)-4-fenylo-4-
piperydynokarboksylowego
DIPIPANON 4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heptanon
DROTEBANOL 3,4-dimetoksy-17-metylomorfinan-
6ß,14-diol
EKGONINA kwas [1R-(egzo)]-3-hydroksy-8-metylo-8
-azabicyklo [3.2.1] oktano-2-karboksylowy
ETYLOMETYLO- TIAMBUTEN 3-etylometyloamino-1,1-di
-(2’-tienylo)-1-buten
ETONITAZEN 1-(2-dietyloaminoetylo)-2-
(p-etoksybenzylo)-5-
nitrobenzimidazol
ETORFINA 6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-
metylobutylo)-6,14-endoetenooripawina
ETOKSERYDYNA ester etylowy kwasu 1-[2-
(2-hydroksyetoksy)etylo]-4-fenylo-
4-piperydynokarboksylowego
FENADOKSON 4,4-difenylo-6-morfolino-3-heptanon
FENAMPROMID N-(1-metylo-2-piperydynoetylo)
propionanilid
FENAZOCYNA 2’-hydroksy-5,9-dimetylo-2-fenetylo-6,7
-benzomorfan, czyli 3-fenetylo-1,2,3,4,5,6
-heksahydro-6,11-dimetylo-2,6-metano-3-
benzazocyn-8-ol
FENOMORFAN 3-hydroksy-17-fenetylomorfinan
FENOPERYDYNA ester etylowy kwasu 1-(3-fenylo-3-
hydroksypropylo)-4-fenylo-4-
piperydynokarboksylowego
FENTANYL 1-fenetylo-4-(N-propionyloanilino)
piperydyna, czyli N-(1-fenetylo-
4-piperydylo) propionanilid
FURETYDYNA ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-
(2-tetrahydrofurfuryloksyetylo)-4-
piperydynokarboksylowego
HEROINA diacetylomorfina, czyli 3,6α-diacetoksy-
7,8-didehydro-4,5α-epoksy-
17-metylomorfinan
HYDROKODON dihydrokodeinon, czyli 4,5α-epoksy-3-
metoksy-17-metylomorfinan-6-on
HYDROMORFINOL 14-hydroksy-7,8-dihydromorfina
HYDROMORFON dihydromorfinon, czyli 4,5α-epoksy-
3-hydroksy-17-metylomorfinan-6-on
HYDROKSY-
PETYDYNA
ester etylowy kwasu 4-m-hydroksyfenylo
-1- metylo-4-piperydynokarboksylowego
IZOMETADON 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-5-metylo-3
-heksanon
KETOBEMIDON Cliradon 4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-
propionylopiperydyna
KODOKSYM O-(karboksymetylo)oksym
dihydrokodeinonu
KONOPI ZIELE I ŻYWICAinnych niż włókniste orazwyciągi, nalewkifarmaceutyczne, a takżewszystkie inne wyciągi zkonopi innych niż włókniste
KOKAINA ester metylowy benzoiloekgoniny, czyli
ester metylowy kwasu [1R-(egzo, egzo)]-3-
benzoiloksy-8-metylo-8-azabicyklo[3.2.1]
oktano-2-karboksylowego
KOKA LIŚCIE
KLONITAZEN 2-(p-chlorobenzylo)-1-(2-dietyloamin
oetylo)-5-nitro-benzimidazol
LEWOMETORFAN (-)-3-metoksy-17-metylomorfinan
LEWOMORAMID (-)-4-[2-metylo-4-okso-3,3-difenylo-4-
(1-pirolidynylo)butylo]morfolina, czyli
(-)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-
morfolinobutyrylo)pirolidyna
LEWOTENACYLO-
MORFAN
(-)-3-hydroksy-17-fenacylomorfinan
LEWORFANOL (-)-3-hydroksy-17-metylomorfinan
MAKOWEJ SŁOMY KONCENTRATY - produkty powstające w procesie otrzymywania alkaloidów ze słomy makowej, jeżeli produkty te są wprowadzone do obrotu
MAKOWEJ SŁOMYWYCIĄGI - inne niż koncentraty produkty otrzymywane ze słomy makowej przy jej ekstrakcji wodą lub jakimkolwiek innym rozpuszczalnikiem, a także inne produkty otrzymywane przez przerób mleczka makowego
METAZOCYNA 2’-hydroksy -2,5,9-trimetylo-6,7-
benzomorfan
METADON 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanon
METADONU PÓŁPRODUKT 4-cyjano-2-dimetyloamino-
4,4-difenylobutan
METYLODEZORFINA 6-metylo-Δ6-deoksymorfina
METYLODIHYDRO-
MORFINA
6-metylodihydromorfina
3-Metylo-
fentanyl
N-(1-fenetylo-3-metylo-4-piperydylo)
propionanilid (forma cis- i forma trans-)
3-Metylotio-
fentanyl
N-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-
piperydylo]propionanilid
METOPON 5-metylodihydromorfinon,
czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-
5,17-dimetylomorfinan-6-on
MIROFINA mirystylobenzylomorfina, czyli
3-benzyloksy-7,8-didehydro
-4,5α-epoksy-6α-
mirystoiloksy-17-metylomorfinan
MORAMIDU PÓŁPRODUKT kwas 1,1-difenylo-2-metylo-3-
morfolinomasłowy
MORFERYDYNA ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-
(2-morfolinoetylo)-4-
piperydynokarboksylowego
MORFINA 7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-
metylomorfinan-3,6α-diol
MORFINY METYLOBROMEKoraz inne pochodne morfinyzawierające azotczwartorzędowy
MORFINY N-TLENEK N-tlenek 7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17
-metylomorfinan-3,6α-diolu
MPPP propionian 4-fenylo-1-metylo-4-
piperydynolu
NIKOMORFINA 3,6-dinikotynoilomorfina
NORACYMETADOL α-(+)-3-acetoksy-4,4-difenylo-6-
metyloaminoheptan
NORLEWORFANOL (-)-3-hydroksymorfinan
NORMETADON 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heksanon
NORMORFINA demetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-
4,5α-epoksymorfinan-3,6α-diol
NORPIPANON 4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heksanon
OPIUM I NALEWKAZ OPIUM
OKSYKODON Eukodal 14-hydroksydihydrokodeinon, czyli 4,5
α-epoksy-14-hydroksy-3-
metoksy-17-metylomorfinan-6-on
OKSYMORFON 14-hydroksydihydromorfinon, czyli 4,5
α-epoksy-3,14-dihydroksy-
17-metylomorfinan-6-on
Parafluoro-
fentanyl
4’-fluoro-N-(1-fenetylo-4-piperydylo)
propionanilid
PEPAP octan 1-fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu
PETYDYNA Dolargan ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-
piperydynokarboksylowego
PETYDYNY PÓŁPRODUKTA 4-cyjano-4-fenylo-1-metylopiperydyna
PETYDYNY PÓŁPRODUKTB ester etylowy kwasu 4-fenylo-4-
piperydyno-karboksylowego
PETYDYNY PÓŁPRODUKTC kwas 4-fenylo-1-metylo-4-
piperydynokarboksylowy
PIMINODYNA ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-
(3-fenyloaminopropylo)-4-
piperydynokarboksylowego
PIRYTRAMID amid kwasu 1-(3-cyjano-3,3-
difenylopropylo) -4-(1-piperydyno)-4-
piperydynokarboksylowego,
czyli amid kwasu 1’-
(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)
-(1,4’-bipiperydyno)-4’-karboksylowego
PROHEPTAZYNA 4-fenylo-1,3-dimetylo-4-
propionyloksyazacykloheptan
PROPERYDYNA ester izopropylowy kwasu 4-fenylo-1
-metylo-4-piperydynokarboksylowego
RACEMETORFAN (ą)-3-metoksy-17-metylomorfinan
RACEMORAMID (ą)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-
(1-pirolidynylo) butylo] morfolina
RACEMORFAN (ą)-3-hydroksy-17-metylomorfinan
REMIFENTANYL ester metylowy kwasu 1-
(2-metoksykarbonyloetylo)-4-
(fenylopropionyloamino)-
piperydyno-4-karboksylowego
SUFENTANIL N-[4-(metoksymetylo)-1-[2-(2-tienylo)
etylo]-4-piperydylo] propionanilid
TEBAKON acetylodihydrokodeinon, czyli 6-acetoksy-
6,7-didehydro-4,5α-epoksy-
3-metoksy-17-metylomorfinan
TEBAINA 6,7,8,14-tetradehydro-4,5α-epoksy-3,6
-dimetoksy-17-metylomorfinan
Tiofentanyl N-[1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]
propionanilid
TRIMEPERYDYNA 4-fenylo-1,2,5-trimetylo-4-
propionyloksypiperydyna
TYLIDYNA ester etylowy kwasu (+)-trans-2
-(dimetyloamino) -1-fenylo-3-
cyklohekseno-1-karboksylowego
oraz:
 • izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie wyłączone,
 • estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,
 • sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

początek strony

Środki odurzające grupy II-N

Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne
ACETYLODI-
HYDROKODEINA
6-acetylo-7,8-dihydrokodeina
KODEINA 3-O-metylomorfina, czyli 7,8-
didehydro-4,5α-epoksy-
3-metoksy-17-metylomorfinan-6α-ol
DEKSTRO-
PROPOKSYFEN
(+)-1,2-difenylo-4-dimetyloamino-3-metylo
-2-propionyloksybutan, czyli propionian
(2S, 3R)-(+)-1,2-difenylo-4-
dimetyloamino-3-metylo-2-butanolu
DIHYDROKODEINA 7,8-dihydrokodeina
ETYLOMORFINA Dionina 3-O-etylomorfina
FOLKODYNA morfolinyloetylomorfina, czyli 7,8-
didehydro-4,5α-epoksy-17-metylo-3-
(2-morfolinoetoksy)morfinan-6α-ol
NIKODYKODYNA 6-nikotynoilo-7,8-dihydrokodeina
NIKOKODYNA 6-nikotynoilokodeina
NORKODEINA N-demetylokodeina
PROPIRAM N-(1-metylo-2-piperydynoetylo) -N-
(2-pirydylo) propionamid
oraz:
 • izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że istnienie takich izomerów jest wyraźnie wyłączone,
 • sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

początek strony

Środki odurzające grupy III-N

1. Preparaty zawierające oprócz innych składników kodeinę, której ilość nie przekracza 50 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 1,5 % w preparatach w formie niepodzielonej.

2. Preparaty zawierające oprócz innych składników:

 • ACETYLODIHYDROKODEINĘ
 • DIHYDROKODEINĘ
 • ETYLOMORFINĘ
 • NORKODEINĘ
 • NIKODYKODYNĘ
 • NIKOKODYNĘ
w których ilość środka odurzającego nie przekracza 100 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 2,5 %w preparatach w formie niepodzielonej.

3. Preparaty zawierające w jednej dawce najwyżej 2,5 mg difenoksylatu obliczonego w postaci zasady i niemniej niż 0,025 mg siarczanu atropiny w jednej dawce.

4. Preparaty zawierające w jednej dawce nie więcej niż 0,5 mg difenoksyny oraz takie ilości winianu atropiny, które odpowiadają co najmniej 5 % dawki difenoksyny.

Preparaty zawierające środki odurzające grupy III-N mogą być wydawane z apteki bez recepty.

początek strony

Środki odurzające grupy IV-N

Środki odurzające grupy IV-N mogą być stosowane wyłącznie w celu prowadzenia badań oraz w lecznictwie zwierząt w zakresie określonym w ustawie o przeciwdziałaniu narkomani.

Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne
ACETORFINA*) 3-O-acetylo-6,7,8, 14-tetrahydro-
7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-
endo-etenooripawina
Acetylo-α-metylofentanyl N-[1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo]
acetanilid
α-Metylofentanyl N-[1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo]
propionanilid
3-Metylotiofentanyl N-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]
-4-piperydylo]propionanilid
ß-Hydroksyfentanyl N-[1-(ß-hydroksyfenetylo)-4-
piperydylo]propionanilid
ß-Hydroksy-3-metylofentanyl N-[1-(ß-hydroksyfenetylo)-3-metylo
-4-piperydylo]-propionanilid
DEZOMORFINA dihydrodeoksymorfina, czyli 4,5-
epoksy-3-hydroksy-17
-metylomorfinan
ETORFINA*) 6,7,8,14-tetrahydro-7α-
(1-hydroksy-1-metylobutylo)-
6,14-endoetenooripawina
HEROINA diacetylomorfina, czyli 3,6α-diacetoksy
-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-
metylomorfinan
KETOBEMIDON Cliradon 4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-
propionylopiperydyna
KONOPI ZIELE IŻYWICA innychniż włókniste orazwyciągi, nalewkifarmaceutyczne, atakże wszystkieinne wyciągi zkonopi innych niżwłókniste
3-Metylofentanyl N-(1-fenetylo-3-metylo-4-piperydylo)
propionanilid
(forma cis- i forma trans-)
MPPP propionian 4-fenylo-1-metylo-4-
piperydynolu
Para-fluorofentanyl 4’-fluoro-N-(1-fenetylo-4-piperydylo)
propionanilid
PEPAP octan 1-fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu
Tiofentanyl N-[1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]
propionanilid
oraz:
 • izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie wyłączone,
 • estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,
 • sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe
*) Może być stosowana w lecznictwie zwierząt.

początek strony

SUBSTANCJIE PSYCHOTROPOWE

Substancje psychotropowe dzieli się na grupy w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku używania ich w celach innych niż medyczne oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych.Substancje psychotropowe grupy I-P mogą być używane wyłącznie w celu prowadzenia badań. Substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań.Podział substancji psychotropowych na grupy I-P, II-P, III-P i IV-P określa przedstawiamy poniżej.

Substancje psychotropowe grupy I-P

Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne
2C-I 2,5-dimetoksy-4-jodofenetyloamina
2C-T-2 2,5-dimetoksy-4-
etylotiofenetyloamina
2C-T-7 2,5-dimetoksy-4-n-
propylotiofenetyloamina
BROLAMFETAMINA DOB 2,5-dimetoksy-4-bromoamfetamina
DET N,N-dietylotryptamina
DMA (ą)-2,5-dimetoksy-α-
metylofenetyloamina, czyli 2,5-
dimetoksyamfetamina
DOET (ą)-2,5-dimetoksy-4-etylo-α
-metylofenetyloamina, czyli 2,5-
dimetoksy-4-etyloamfetamina
DMHP 3-(1,2-dimetyloheptylo)-1-hydroksy-
7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-
trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran
DMT N,N-dimetylotryptamina
ETRYPTAMINA 3-(2-aminobutylo)indol
N-Etylo-MDA, MDEA (ą)-N-etylo-α-metylo-3,4-
(metylenodioksy)-fenetyloamina
N-Hydroksy-MDA (ą)-N-[α-metylo-3,4-(metylenodioksy)
fenetylo]hydroksylamina
Metkatynon α-(metyloamino)-1-
fenylopropan-1-on
4-Metyloaminoreks (ą)-cis-2-amino-4-metylo-5-fenylo
-2-oksazolina
4-MTA α-metylo-4-metylotiofenetyloamina
czyli 4-metylotioamfetamina
ETYCYKLIDYNA PCE N-etylo-1-fenylocykloheksyloamina
KATYNON (-)-α-aminopropiofenon
(+)-LIZERGID LSD, LSD-25 dietyloamid kwasu 9,10-
didehydro-6-metyloergolino-8ß-
karboksylowego
MDMA (ą)-3,4-metylenodioksy-N,α-
dimetylofenetyloamina, czyli 3,4-
metylenodioksymetamfetamina
MMDA (ą)-5-metoksy-3,4-metylenodioksy-
α-metylofenetyloamina, czyli 5-
metoksy-3,4-
metylenodioksyamfetamina
Meskalina 3,4,5-trimetoksyfenetyloamina
Paraheksyl 3-heksylo-1-hydroksy-7,8,9,10
-tetrahydro-6,6,9-
trimetylo-6Hdibenzo
[b,d]piran
PMA 4-metoksy-α-metylofenetyloamina,
czyli para-metoksyamfetamina
PMMA 4-metoksy-N,α-
dimetylofenetyloamina,
czyli pmetoksymetamfetamina
Psylocyna 3-(2-dimetyloaminoetylo)-
4-hydroksyindol
PSYLOCYBINA diwodorofosforan 3-
(2-dimetyloaminoetylo)-4-indolilu
ROLICYKLIDYNA PHP, PCPY 1-(1-fenylocykloheksylo)pirolidyna
STP, DOM 2-amino-1-(2,5-dimetoksy-4-
metylofenylo)propan
TENAMFETAMINA MDA 3,4-metylenodioksyamfetamina
TENOCYKLIDYNA TCP 1-[1-(2-tienylo)cykloheksylo]
piperydyna
TMA (ą)-3,4,5-trimetoksy-α-
metylofenetyloamina, czyli 3,4,5-
trimetoksyamfetamina
TMA-2 2,4,5-trimetoksyamfetamina
Tetrahydrokannabinole następujące izomery i ich warianty stereochemiczne:
⇒ 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-
trimetylo-3-pentylo-6H-
dibenzo[b,d]piran-1-ol,
⇒ (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-
6,6,9-trimetylo-3-
pentylo-6Hdibenzo[b,d]
piran-1-ol,
⇒ (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a
-tetrahydro-
6,6,9-trimetylo-3-pentylo-
6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,
⇒ (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-
tetrahydro-
6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6Hdibenzo[b,d]
piran-1-ol,
⇒ 6a,7,8,9- tetrahydro-6,6,9-
trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d] piran-1-ol,
⇒(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-
heksahydro-6,6,9-trimetylo-3-
pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
oraz
 • sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe,
 • stereoizomery substancji zamieszczonych w tej grupie, jeżeli istnienie takich stereoizomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że stereoizomery takie są wyraźnie wyłączone

początek strony

Substancje psychotropowe grupy II-P

Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne
2C-B 4-bromo-2,5-dimetoksy-
fenetyloamina
AMFETAMINA Psychedryna (ą)-2-amino-1-fenylopropan
AMINEPTYNA Kwas 7-[(10,11-dihydro-5H-
dibenzo[a,d]cyklohepten-5-ylo)
amino]-heptanowy
DEKSAMFETAMINA (+)-2-amino-1-fenylopropan
FENCYKLIDYNA PCP 1-(1-fenylocykloheksylo)
piperydyna
FENETYLINA (ą)-3,7-dihydro-1,3-dimetylo-7-
[2-[(1-metylo-2-fenetylo)-amino]-
etylo]-1H-puryno-2,6-dion
FENMETRAZYNA 2-fenylo-3-metylomorfolina
KETAMINA 2-(2-chlorofenylo)-2-
(metyloamino)-cykloheksan
LEWAMFETAMINA (-)-α-metylofenetyloamina
LEWOMETAMFETAMINA (-)-1-N,α-dimetylofenetyloamina
MEKLOKWALON 3-(o-chlorofenylo)-2-metylo-
4(3H)-chinazolinon
METAKWALON 2-metylo-3-(o-tolilo)-4(3H)-
chinazolinon
METAMFETAMINA Metamfetaminaracemiczna (+)-2-metyloamino-1-
fenylopropan (ą)-2-metyloamino
-1-fenylopropan
METYLOFENIDAT Rytalina ester metylowy kwasu α-fenylo
-(2-piperydyno)-octowego
PENTAZOCYNA Fortral (2R*, 6R*, 11R*)-1,2,3,4,5,6-
heksahydro-8-
hydroksy-6,11-dimetylo-
3-(3-metylo-2-butenylo)-2,6-
metano-3-benzazocyna
SEKOBARBITAL kwas 5-allilo-5-(1-metylobutylo)
barbiturowy
Δ-9-Tetrahydrokannabinoli jego wariantystereochemiczne (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro
-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-
6Hdibenzo[b,d]piran-1-ol
ZIPEPROL α-(α-metoksybenzylo-4-ß
-metoksyfenylo)-1-
piperazyno-etanol
oraz
 • sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe

początek strony

Substancje psychotropowe grupy III-P

Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne
AMOBARBITAL Amytal Amytal
BUPRENORFINA 21-cyklopropylo-7-α-[(S)-1-hydroksy-1,2,2
-trimetylopropylo]-6,14-endoetano-
6,7,8,14-tetrahydrooripawina
BUTALBITAL kwas 5-allilo-5-izobutylobarbiturowy
CYKLOBARBITAL kwas 5-(1-cykloheksen-1-ylo)-5-etylobarbiturowy
FLUNITRAZEPAM 5-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro-1-metylo-7-
nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
GLUTETIMID Glimid 3-etylo-3-fenylo-2,6-dioksopiperydyna
KATYNA (+)-treo-2-amino-1-hydroksy-1-fenylopropan
PENTOBARBITAL Nembutal kwas 5-etylo-5-(1-metylobutylo)-barbiturowy
oraz
 • sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe

początek strony

Substancje psychotropowe grupy IV-P

Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne
ALLOBARBITAL kwas 5,5-diallilobarbiturowy
ALPRAZOLAM 8-chloro-6-fenylo-1-metylo-4H-s-t
riazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepina
AMFEPRAMON Dietylopropion 2-dietyloamino-1-fenylo-1-propanon
AMINOREKS 2-amino-5-fenylo-2-oksazolina
BROMAZEPAM 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pirydylo)-
2H-1,4-benzodiazepin-2-on
BROTIZOLAM 2-bromo-4-(o-chlorofenylo)-9-metylo-
6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepina
BARBITAL Veronalum kwas 5,5-dietylobarbiturowy
BENZFETAMINA N-benzylo-N-α-dimetylofenetyloamina
BUTOBARBITAL kwas 5-butylo-5-etylobarbiturowy
CHLORDIAZEPOKSYD Elenium 4-tlenek-7-chloro-5-fenylo-2-
(metyloamino)
-3H-1,4-benzodiazepiny
DELORAZEPAM 7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro
-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
DIAZEPAM Relanium 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-metylo
-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
ESTAZOLAM 8-chloro-6-fenylo-4H-s-triazolo
[4,3-a][1,4] benzodiazepina
ETCHLORWYNOL 1-chloro-3-etylo-1-penten-4-in-3-ol
ETYLAMFETAMINA (ą)-N-etylo-α-metylofenetyloamina,
czyli N-etyloamfetamina
ETYNAMAT ester 1-etynylocykloheksylowy kwasu
karbaminowego
FENDIMETRAZYNA (+)-3,4-dimetylo-2-fenylomorfolina
FENKAMFAMINA (ą)-N-etylo-3-fenylobicyklo[2.2.1]
heptano-2-amina
FENOBARBITAL Luminalum kwas 5-etylo-5-fenylobarbiturowy
FENPROPOREKS (ą)-3-[(α-metylofenetylo)amino]
propionitryl
FENTERMINA α, α-dimetylofenetyloamina
FLUDIAZEPAM 7-chloro-5-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro
-1-metylo-2H-1,4- benzodiazepin-2-on
FLURAZEPAM 7-chloro-1-[2-(dietyloamino)etylo]-5
-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro-2H-
1,4-benzodiazepin-2-on
GHB
HALAZEPAM 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-
(2,2,2-trifluoroetylo)-2H-1,4-
benzodiazepin-2-on
HALOKSAZOLAM 10-bromo-11 b-(o-fluorofenylo)-
2,3,7,11b-tetrahydrooksazolo[3,2-d]
[1,4]-benzodiazepin-6(5H)-on
KAMAZEPAM dimetylokarbaminian 7-chloro-5
-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-
metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-onu
KETAZOLAM 11-chloro-12b-fenylo-8,12b-dihydro-
2,8-dimetylo-4H-[1,3]-oksazyno-
[3,2-d] [1,4]benzodiazepino-4,7(6H)-dion
KLOBAZAM 7-chloro-5-fenylo-1-metylo-1H-1,5
-benzodiazepino-2,4(3H,5H)-dion
KLONAZEPAM Rivotril 5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-7-nitro
-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
KLORAZEPAT kwas 7-chloro-5-fenylo-2,3-dihydro-
2-okso-1H-1,4-benzodiazepino-3-
karboksylowy
KLOKSAZOLAM 10-chloro-11b-(o-chlorofenylo)-2,3,7,11b
-tetrahydrooksazolo-[3,2-d]
[1,4]benzodiazepin-6(5H)-on
KLOTIAZEPAM 5-(o-chlorofenylo)-7-etylo-1,3-dihydro
-1-metylo-2H-tieno[2,3-e]-1,4-
diazepin-2-on
LEFETAMINA SPA (-)-1-dimetyloamino-1,2-difenyloetan,
czyli (-)-N,N-dimetylo-1,2-
difenyloetyloamina
LOFLAZEPINIANETYLOWY ester etylowy kwasu 7-chloro-5-
(o-fluorofenylo)-2,3-dihydro-2-okso-1
H-1,4-benzodiazepino-3-karboksylowego
LOPRAZOLAM 6-(o-chlorofenylo)-2,4-dihydro-2-
[(4-metylo-1-piperazynylo)metyleno]-
8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]
benzodiazepin-1-on
LORAZEPAM 7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3
-dihydro-3-hydroksy-2H-1,4-
benzodiazepin-2-on
LORMETAZEPAM 7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro
-3-hydroksy-1-metylo-2H-1,4-
benzodiazepin-2-on
MAZINDOL 5-(p-chlorofenylo)-2,5-dihydro-3R-
imidazo[2,1-a]-izoindol-5-ol
MEDAZEPAM Rudotel 7-chloro-5-fenylo-2,3-dihydro-1-metylo
-1H-1,4-benzodiazepina
MEFENOREKS (ą)-N-(3-chloropropylo)-α-
metylofenetyloamina
MEPROBAMAT 2,2-di(karbamoiloksymetylo)pentan,
czyli dikarbaminian 2-metylo-2-
propylo-1,3-propanodiolu
METYLOFENO-
BARBITAL
Prominalum kwas 5-etylo-5-fenylo-
N-metylobarbiturowy
METYPRYLON 3,3-dietylo-5-metylo-2,4-piperydynodion
MEZOKARB 3-(α-metylofenylo)-N-
(fenylokarbamoilo)-sydnonimina
MIDAZOLAM 8-chloro-6-(o-fluorofenylo)-1-metylo
-4H-imidazo[1,5-a] [1,4] benzodiazepina
NIMETAZEPAM 5-fenylo-1,3-dihydro-1-metylo-7-nitro
-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
NITRAZEPAM 5-fenylo-1,3-dihydro-7-nitro-2H
-1,4-benzodiazepin-2-on
NORDAZEPAM 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-2H
-1,4-benzodiazepin-2-on
OKSAZEPAM 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-
hydroksy-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
OKSAZOLAM 10-chloro-11b-fenylo-2,3,7,11
b-tetrahydro
-2-metylooksazolo[3,2-d]
[1,4]benzodiazepin-6(5H)-on
PEMOLINA 2-amino-5-fenylo-2-oksazolin-4-on,
czyli 5-fenylo-2-imino-4-
oksazolidynon
PINAZEPAM 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-
(2-propionylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
PIPRADROL 1,1-difenylo-1-(2-piperydylo)metanol
PIROWALERON (ą)-1-(4-metylofenylo)-2-(1-pirolidynylo)
-1-pentanon
PRAZEPAM 7-chloro-1-(cyklopropylometylo)-5
-fenylo-1,3-dihydro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-on
SEKBUTABARBITAL kwas 5-sec-butylo-5-etylobarbiturowy
TEMAZEPAM Signopam 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3
-hydroksy-1-metylo-2H-1,4-
benzodiazepin-2-on
TETRAZEPAM 7-chloro-5-(cykloheksen-1-ylo)-1,3
-dihydro-1-metylo-2H-1,4-
benzodiazepin-2-on
TRIAZOLAM 8-chloro-6-(o-chlorofenylo)-1-metylo
-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepina
WINYLBITAL kwas 5-(1-metylobutylo)-
5-winylobarbiturowy
ZOLPIDEM N,N,6-trimetylo-2-(4-metylofenylo)-
imidazo[1,2-α]pirydyno
-3-acetamid
oraz
 • sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe

PREKURSORY

Kategoria I

Substancja Nazewnictwo CN
(jeśli odmienne)
Kod CN (1) Nr CAS (2)
1-fenylo-2-propanon Fenylaceton 2914 31 00 103-79-7
Kwas N-acetylantranilowy Kwas 2-acetamido-
benzoesowy
2924 23 00 89-52-1
Izosafrol (cis + trans) 2932 91 00 120-58-1
3,4-metyleneo- dioksyfenylpropan-2-on 1-(1,3-benzo
dioksol-5-yl)
propan-2-on
2932 92 00 4676-39-5
Piperonal 2932 93 00 120-57-0
Safol 2932 94 00 94-59-7
Efedryna 2939 41 00 299-42-3
Pseudoefedryna 2939 42 00 90-82-4
Norefedryna ex 2939 49 00 14838-15-4
Ergometryna 2939 61 00 60-79-7
Ergotamina 2939 62 00 113-15-5
Kwas lizergowy 2939 63 00 82-58-6
Formy stereoizomeryczne substancji wymienionych w tej kategorii, niebędące katyną (3), w każdym przypadku, gdyistnienie takich form jest możliwe.
Sole substancji wymienionych w tej kategorii, niebędące solami katyny, w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jestmożliwe.
(1) Dz.U. L 290 z 28.10.2002, str. 1.
(2) Numer CAS oznacza „numer referencyjny wg Chemical Abstracts Service”, będący niepowtarzalnym identyfikatorem cyfrowym każdej substancji i jej struktury. Numer CAS jest odmienny dla każdego izomeru oraz dla każdej soli każdego izomeru. Należy rozumieć, że numery CAS dla soli substancji wymienionych powyżej będą się różniły od numerów tu podanych.
(3) Nazywane również (+)-norpseudoefedryną, kod CN 2939 43 00, nr CAS 492-39-7.

początek strony

Kategoria II

Substancja Nazewnictwo CN
(jeśli odmienne)
Kod CN (1) Nr CAS (2)
Bezwodnik octowy 2915 24 00 108-24-7
Kwas fenylooctowy 2916 34 00 103-82-2
Kwas antranilowy 2922 43 00 118-92-3
Piperydyna 2933 32 00 110-89-4
Nadmanganian potasu 2841 61 00 7722-64-7
Sole substancji wymienionych w niniejszej kategorii w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.
(1) Dz.U. L 290 z 28.10.2002, str. 1.
(2) Numer CAS oznacza „numer referencyjny wg Chemical Abstracts Service”, będący niepowtarzalnym identyfikatorem cyfrowym każdejsubstancji i jej struktury. Numer CAS jest odmienny dla każdego izomeru oraz dla każdej soli każdego izomeru. Należy rozumieć, żenumery CAS dla soli substancji wymienionych powyżej będą się różniły od numerów tu podanych.

początek strony

Kategoria III

Substancja Nazewnictwo CN
(jeśli odmienne)
Kod CN (1) Nr CAS (2)
Kwas chlorowodorowy Chlorowodór 2806 10 00 7647-01-0
Kwas siarkowy 2807 00 10 7664-93-9
Toluen 2902 30 00 108-88-3
Eter etylu Eter dietylowy 2909 11 00 60-29-7
Aceton 2914 11 00 67-64-1
Keton metylowo-etylowy Butanon 2914 12 00 78-93-3
Sole substancji wymienionych w niniejszej kategorii w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.
(1) Dz.U. L 290 z 28.10.2002, str. 1.
(2) Numer CAS oznacza „numer referencyjny wg Chemical Abstracts Service”, będący niepowtarzalnym identyfikatorem cyfrowym każdejsubstancji i jej struktury. Numer CAS jest odmienny dla każdego izomeru oraz dla każdej soli każdego izomeru. Należy rozumieć, żenumery CAS dla soli substancji wymienionych powyżej będą się różniły od numerów tu podanych.

początek strony

Źródła:
[1] USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
[2] ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi
Kategoria: