Xarelto 10 mg

Smiley face
l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki powlekane
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

10 mg

indeks_lekow_quicktab

Xarelto

10 mg tabletki powlekane
Rywaroksaban

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którekolwiek z działań niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Xarelto i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xarelto
 3. Jak stosować lek Xarelto
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Xarelto
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK XARELTO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Xarelto stosuje się, aby zapobiec powstawaniu zakrzepów krwi w żyłach, po operacjach wszczepienia protezy stawu biodrowego lub kolanowego. Lekarz przepisał ten lek, gdyż po operacji ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi jest zwiększone.

Lek Xarelto należy do grupy zwanej lekami przeciwzakrzepowymi. Jego działanie polega na blokowaniu czynnika krzepnięcia krwi (czynnik Xa) i przez to zmniejszaniu tendencji do tworzenia się zakrzepów krwi.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU XARELTO

Kiedy nie stosować leku Xarelto

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na rywaroksaban lub którykolwiek z pozostałych składników leku Xarelto. Pozostałe składniki są wymienione na końcu tej ulotki,
 • jeśli u pacjenta występuje nadmierne krwawienie,
 • jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby, która prowadzi do zwiększonego ryzyka krwawienia,
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przypuszcza, że zaistniały u niego opisane powyżej okoliczności. W takim przypadku nie wolno stosować leku Xarelto.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Xarelto

 • jeśli u pacjenta występuje umiarkowana lub ciężka choroba nerek,
 • jeśli u pacjenta występuje umiarkowana choroba wątroby,
 • jeśli u pacjenta występuje zwiększone ryzyko krwawienia, w takich stanach, jak:
  • zaburzenia krzepnięcia krwi,
  • bardzo podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, które nie zmniejsza się pomimo stosowania leków,
  • czynny lub ostatnio przebyty wrzód żołądka lub jelita,
  • choroba naczyń krwionośnych tylnej części gałek ocznych (retinopatia),
  • przebyte ostatnio krwawienie w obrębie mózgu (krwawienie wewnątrzczaszkowe lub śródmózgowe),
  • problemy z naczyniami krwionośnymi w mózgu lub kręgosłupie,
  • przebyta ostatnio operacja mózgu, kręgosłupa lub oka.

Przed zastosowaniem leku Xarelto należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przypuszcza, że istnieją u niego opisane powyżej stany. Lekarz zadecyduje, czy zastosować lek Xarelto oraz czy pacjenta należy poddać szczególnie dokładnej obserwacji.

 • lek Xarelto nie jest zalecany u pacjentów po operacji złamania bliższego odcinka kości udowej.
 • dzieci i młodzież - nie zaleca się stosowania leku Xarelto u osób w wieku poniżej 18. lat.
 • Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania leku u dzieci i młodzieży.
 • jeśli w trakcie operacji u pacjenta planowane jest wykonanie nakłucia lędźwiowego lub założenie cewnika do kręgosłupa (np. w celu wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego lub podpajęczynówkowego lub w celu zmniejszenia bólu):
  • trzeba bardzo dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza, dotyczących przyjęcia leku Xarelto w ściśle określonym czasie przed lub po wykonaniu nakłucia albo przed lub po usunięciu cewnika,
  • należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli po zakończeniu znieczulenia u pacjenta wystąpią takie objawy, jak: drętwienie, osłabienie kończyn dolnych, zaburzenia w oddawaniu stolca lub czynności pęcherza moczowego, ponieważ w takim przypadku konieczne jest natychmiastowe leczenie.

Stosowanie Xarelto z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

 • Jeśli pacjent przyjmuje
  • niektóre leki stosowane w zakażeniach grzybiczych (np. ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, pozakonazol, flukonazol), chyba że są one stosowane jedynie miejscowo na skórę
  • niektóre leki przeciwwirusowe stosowane w zakażeniu HIV lub leczeniu AIDS (np. rytonawir)
  • inne leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi (np. enoksaparyna lub klopidogrel)
  • leki przeciwzapalne i przeciwbólowe (np. naproksen lub kwas acetylosalicylowy)
   Przed zastosowaniem leku Xarelto należy poinformować lekarza, ponieważ jego działanie może być nasilone, jeśli stosuje się go jednocześnie z wyżej wymienionymi lekami. Lekarz zadecyduje, czy zastosować lek Xarelto oraz czy pacjenta należy poddać szczególnie dokładnej obserwacji.
    
 • Jeśli pacjent przyjmuje
  • niektóre leki stosowane w leczeniu padaczki (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital),
  • ziele dziurawca pospolitego, lek ziołowy stosowany w depresji,
  • ryfampicynę, która należy do grupy antybiotyków.
   Przed zastosowaniem leku Xarelto należy poinformować lekarza, ponieważ jego działanie może być zmniejszone, jeśli podaje się go razem z wyżej wymienionymi lekami. Lekarz zadecyduje, czy zastosować lek Xarelto oraz czy pacjenta należy poddać szczególnie dokładnej obserwacji.

Stosowanie leku Xarelto z jedzeniem i piciem
Lek Xarelto może być stosowany w czasie jedzenia lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub jeśli karmi piersią, nie wolno stosować leku Xarelto. Jeżeli istnieje ryzyko, że pacjentka może zajść w ciążę, należy w czasie przyjmowania leku Xarelto zastosować skuteczną metodę antykoncepcji. Jeśli w czasie stosowania leku Xarelto pacjentka zajdzie w ciążę, należy natychmiast poinformować o tym lekarza, który zdecyduje o dalszym leczeniu.

Prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługa maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Lek Xarelto może jednak powodować działania niepożądane, takie jak: zawroty głowy i omdlenia. Pacjenci, u których występują te działania niepożądane nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Wymienione działania niepożądane występują niezbyt często (patrz punkt 4 "Możliwe działania niepożądane").

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Xarelto
Xarelto zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta rozpoznano nietolerancję niektórych cukrów, należy poinformować o tym lekarza przed przyjęciem leku Xarelto.

3. JAK STOSOWAĆ LEK XARELTO

Lek Xarelto należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Ile tabletek leku Xarelto należy zażyć
Standardowa dawka to jedna tabletka (10 mg) przyjmowana raz na dobę.
Tabletkę należy połknąć w całości, najlepiej popijając wodą.
Lek Xarelto może być przyjmowany w czasie jedzenia lub niezależnie od posiłku.

Kiedy zażyć lek Xarelto
Pierwszą tabletkę należy zażyć w czasie od 6 do 10 godzin po zabiegu operacyjnym.
Następnie należy przyjmować jedną tabletkę każdego dnia do chwili, gdy lekarz zdecyduje o zakończeniu leczenia.
Najlepiej przyjmować tabletkę o stałej porze każdego dnia, gdyż wtedy łatwiej jest o tym pamiętać.
U pacjentów po dużej operacji stawu biodrowego leczenia trwa zwykle 5 tygodni.
U pacjentów po dużej operacji stawu kolanowego leczenia trwa zwykle 2 tygodnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xarelto
Jeżeli doszło do przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Xarelto, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zastosowanie zbyt dużej dawki leku Xarelto zwiększa ryzyko krwawienia.

Pominięcie zażycia leku Xarelto
Jeśli dawka leku została pominięta, należy jak najszybciej zażyć tabletkę. Kolejną tabletkę należy przyjąć następnego dnia, a potem przyjmować tabletki tak jak zwykle, jeden raz na dobę.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Xarelto
Nie wolno przerywać stosowania leku Xarelto bez uprzedniej rozmowy z lekarzem, ponieważ lek Xarelto zapobiega wystąpieniu ciężkiej choroby.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Xarelto może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jak inne leki o podobnym działaniu (leki przeciwzakrzepowe), lek Xarelto może powodować krwawienia, które potencjalnie mogą zagrażać życiu. Nie zawsze będą to oczywiste czy widoczne oznaki krwawienia.
Należy powiadomić lekarza, jeśli wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych:

 • długie lub nadmierne krwawienie,
 • nietypowe osłabienie, zmęczenie, bladość, zawroty głowy, ból głowy lub wystąpienie obrzęku o nieznanej przyczynie.

Lekarz może zadecydować o konieczności bardzo dokładnej obserwacji pacjenta lub zmianie sposobu leczenia.

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych, które wymieniono poniżej, jest określona przy użyciu następującej klasyfikacji:
Bardzo częste działania niepożądane (dotyczą więcej niż 1 pacjenta na 10)
Częste działania niepożądane (dotyczą od 1 do 10 pacjentów na 100)
Niezbyt częste działania niepożądane (dotyczą od 1 do 10 pacjentów na 1 000)
Rzadkie działania niepożądane (dotyczą od 1 do 10 pacjentów na 10 000)
Bardzo rzadkie działania niepożądane (dotyczą mniej niż 1 pacjenta na 10 000)
Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Częste działania niepożądane

 • krwawienie po operacji
 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może spowodować bladość skóry, zmęczenie oraz duszność
 • uczucie mdłości (nudności)
 • zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych, co może być widoczne w wynikach badania krwi.

Niezbyt częste działania niepożądane

 • krwawienie z żołądka lub jelita, krwawienie z dróg rodnych, krwawienie z nosa
 • krwawienie do tkanek lub jam ciała (krwiak, siniaczenie)
 • pojawienie się krwi w moczu
 • wyciek krwi lub płynu z rany pooperacyjnej
 • przyspieszone bicie serca
 • obniżone ciśnienie tętnicze krwi
 • złe samopoczucie (osłabienie, zmęczenie), ból głowy, zawroty głowy, omdlenie
 • ból żołądka, niestrawność, zaparcie, biegunka, wymioty
 • suchość w ustach
 • obrzęk miejscowy, obrzęki kończyn (rąk i nóg)
 • gorączka
 • ból kończyn (rąk i nóg)
 • wysypka, swędzenie skóry, pokrzywka
 • zaburzenie czynności nerek
 • zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie aktywności niektórych enzymów trzustkowych lub zwiększenie liczby płytek krwi, co może być widoczne w wynikach badania krwi.

Rzadkie działania niepożądane

 • zaburzenie czynności wątroby
 • alergiczne reakcje skórne

Działania niepożądane o nieznanej częstości:

 • krwawienie do ważnych narządów (np. mózg)
 • krwawienie do nadnerczy
 • nagłe zaczerwienienie białkówek oczu (wylew podspojówkowy)
 • pojawienie się krwi w plwocinie (krwioplucie) podczas kaszlu
 • zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka)
 • nadwrażliwość

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK XARELTO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Xarelto po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po Termin ważności (EXP) i na każdym blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Xarelto

 • Substancją czynną leku jest rywaroksaban. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg rywaroksabanu.
 • Inne składniki leku:
  Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, laktoza jednowodna, hypromeloza, laurylosiarczan sodu, magnezu stearynian;
  Otoczka tabletki: makrogol 3350, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda lek Xarelto i co zawiera opakowanie
Jasnoczerwone, okrągłe tabletki powlekane, z wytłoczonym logo firmy BAYER z jednej strony oraz liczbą "10" i trójkątem z drugiej strony.
Tabletki znajdują się w blistrach zapakowanych w pudełka tekturowe, zawierających po 5, 10, 30 lub 100 tabletek.
Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Schering Pharma AG
13342 Berlin
Niemcy

Wytwórca

Bayer Schering Pharma AG
51368 Leverkusen
Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien
Bayer S.A./N.V.
Tél/Tel: +32 2 535 63 11
Luxembourg / Luxemburg
Bayer S.A./N.V.
Tél/Tel: +32 2 535 63 11
България
Бaйep България ЕООД
Teл. +359 02 81 401 01
Magyarország
Bayer Hungária KFT
Tel. +36 14 87 41 00
Česká republika
Bayer s.r.o.
Tel. +420 2 71 73 06 61
Malta
Alfred Gera and Sons Ltd.
Tel. +356 21 44 62 05
Danmark
Bayer A/S
Tlf. +45 45 23 50 00
Nederland
Bayer B.V., Bayer Schering Pharma
Tel. +31 297 28 06 66
Deutschland
Bayer Vital GmbH
Tel. +49 214 30 513 48
Norge
Bayer AS
Tlf: +47 24 11 18 00
Eesti
UAB Bayer Eesti filiaal
Tel. +372 655 85 65
Österreich
Bayer Austria Ges. m. b. H.
Tel. +43 1 711 46 0
Ελλάδα
Ελλάς ABEE
Τηλ: +30 210 618 75 00
Polska
Bayer Sp. z o.o.
Tel: +48 22 572 35 00
España
Química Farmacéutica Bayer S.L.
Tel. +34 93 495 65 00
Portugal
Bayer Portugal S.A.
Tel. +351 21 416 42 00
France
Bayer Santé
Tél. +33 3 20 20 80 80
România
SC Bayer SRL
Tel. +40 21 528 59 00
Ireland
Bayer Limited
Tel. +353 1 299 93 13
Slovenija
Bayer d. o. o.
Tel: +386 1 58 14 400
Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 70 00
Slovenská republika
Bayer, spol. s r.o.
Tel. +42 12 59 21 31 11
Italia
Bayer S.p.A.
Tel. +39 02 397 81
Suomi/Finland
Bayer Oy, Bayer Schering Pharma
Puh/Tel. +358 20 785 21
Κύπρος
NOVAGEM Limited
Τηλ. + 357 22 74 77 47
Sverige
Bayer AB
Tel. +46 8 580 223 00
Latvija
UAB Bayer Latvijas filiāle
Tel. +371 67 84 55 63
United Kingdom
Bayer plc
Tel. +44 1635 563000
Lietuva
UAB Bayer, Bayer Schering Pharma
Tel. +37 05 23 36 868
 

Data zatwierdzenia ulotki: {MM/RRRR}

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE (EPAR)

XARELTO

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR). Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) ocenił przeprowadzone badania w celu ustalenia zaleceń w sprawie stosowania leku.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu chorobowego lub sposobu leczenia należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania (także stanowiącej część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CHMP należy zapoznać się z dyskusją naukową (także stanowiącą część EPAR).

Co to jest Xarelto?

Xarelto jest lekiem zawierającym substancję czynną rywaroksaban. Preparat jest dostępny w formie czerwonych okrągłych tabletek (10 mg).

W jakim celu stosuje się preparat Xarelto?

Preparat Xarelto stosuje się w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (powstawanie zakrzepów w żyłach) u osób dorosłych poddanych operacji wymiany stawu biodrowego lub kolanowego.
Lek jest dostępny wyłącznie na receptę.

Jak stosować preparat Xarelto?

Leczenie preparatem Xarelto należy rozpocząć 10 godzin po operacji, o ile u pacjenta ustało krwawienie w miejscu zabiegu. Zalecana dawka preparatu Xarelto to jedna tabletka raz na dobę, przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku. U pacjentów poddanych operacji wymiany stawu biodrowego leczenie należy kontynuować przez pięć tygodni, natomiast u pacjentów poddanych operacji wymiany stawu kolanowego – przez dwa tygodnie.

Jak działa preparat Xarelto?

U pacjentów przechodzących operację wymiany stawu biodrowego lub kolanowego występuje wysokie ryzyko powstania zakrzepów w żyłach, które mogą być niebezpieczne, jeśli przemieszczą się do innych części organizmu, jak na przykład do płuc. Substancja czynna preparatu Xarelto, rywaroksaban, jest „inhibitorem czynnika Xa”. Oznacza to, że blokuje ona czynnik Xa – enzym, który uczestniczy w wytwarzaniu trombiny. Trombina odgrywa kluczową rolę w procesie krzepnięcia krwi. Poprzez zablokowanie czynnika Xa poziom trombiny spada, co zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów w żyłach.

Jak badano preparat Xaralto?

Przed przeprowadzeniem badań na ludziach działanie preparatu Xeralto zbadano w modelach eksperymentalnych.
Preparat Xeralto porównywano z enoksaparyną (inny lek zapobiegający powstawaniu zakrzepów we krwi) w trzech badaniach głównych; w dwóch badaniach uczestniczyli pacjenci poddani operacji wymiany stawu biodrowego, a w trzecim – pacjenci poddani operacji wymiany stawu kolanowego.
W przypadku operacji wymiany stawu biodrowego, w pierwszym badaniu u około 4 500 pacjentów skuteczność preparatu Xarelto przyjmowanego przez pięć tygodni porównywano z pięciotygodniowym leczeniem enoksaparyną, a w drugim badaniu – u około 2 500 pacjentów skuteczność preparatu Xarelto przyjmowanego przez pięć tygodni porównywano z dwutygodniowym leczeniem enoksaparyną. W trzecim badaniu u około 2 500 pacjentów poddanych operacji wymiany stawu kolanowego skuteczność dwutygodniowego leczenia preparatem Xarelto porównywano z dwutygodniowym leczeniem enoksaparyną. We wszystkich badaniach skuteczność mierzono, porównując liczbę pacjentów, u których wystąpiły zakrzepy w żyłach lub w płucach, lub którzy zmarli z jakiejkolwiek przyczyny w okresie leczenia.

Jakie korzyści ze stosowania preparatu Xarelto zaobserwowano w badaniach?

We wszystkich badaniach głównych preparat Xarelto okazał się bardziej skuteczny niż enoksaparyna pod względem zapobiegania powstawaniu zakrzepów lub zgonom.
W pierwszym badaniu dotyczącym operacji wymiany stawu biodrowego, zakrzepy lub zgon wystąpiły u 1% pacjentów, którzy ukończyli leczenie preparatem Xarelto (18 z 1 595), w porównaniu do 4% pacjentów otrzymujących enoksaparynę (58 z 1 558). W drugim badaniu zakrzepy lub zgon wystąpiły u 2% pacjentów przyjmujących preparat Xarelto (17 z 864), w porównaniu do 9% pacjentów otrzymujących enoksaparynę (81 z 869).
Po operacji wymiany stawu kolanowego, zakrzepy lub zgon wystąpiły u 10% pacjentów przyjmujących preparat Xarelto (79 z 824), w porównaniu z 19% pacjentów otrzymujących enoksaparynę (166 z 878).

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu Xarelto?

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Xarelto (obserwowane u 1-10 pacjentów na 100) to: krwawienia w następstwie operacji, nudności (mdłości), anemia (niski poziom liczby czerwonych krwinek) oraz podwyższony poziom we krwi niektórych enzymów. Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu Xarelto znajduje się w ulotce dla pacjenta.
Preparatu Xarelto nie należy podawać osobom, u których może występować nadwrażliwość (uczulenie) na rywaroksaban lub którykolwiek składnik preparatu. Preparatu nie należy stosować u pacjentów, u których występuje krwawienie, ani u pacjentów z niewydolnością nerek powiązaną ze zwiększonym ryzykiem krwawienia. Preparatu Xarelto nie należy stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Na jakiej podstawie zatwierdzono preparat Xarelto?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) uznał, że korzyści płynące ze stosowania preparatu Xarelto przewyższają ryzyko związane z zapobieganiem powstawaniu zakrzepów u dorosłych pacjentów poddanych operacji wymiany stawu biodrowego lub kolanowego. Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Xarelto do obrotu.

Inne informacje dotyczące preparatu Xarelto:

W dniu 30 września 2008 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie preparatu Xarelto do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Podmiotem odpowiedzialnym posiadającym pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jest firma Bayer Schering Pharma AG.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące preparatu Xarelto znajduje się tutaj.

Data ostatniej aktualizacji: 04-2009.

Źródło:
EMEA: EMEA/H/C/944- EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE (EPAR)
http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000944/WC500057109.pdf , Grudzień 2009

Wskazania do stosowania:

Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u dorosłych pacjentów po przebytej planowej aloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

B Krew i układ krwiotwórczy
B01 Leki przeciwzakrzepowe
B01A Leki przeciwzakrzepowe
B01AF Bezpośredni inhibitor czynnika Xa
B01AF01 rivaroxaban

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią
Stosowany lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Smiley face
Interakcje z dziurawcem
Łączne stosowanie może obniżyć skuteczność terapeutyczną leku.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Bay-59-7939; Rivaroxabán; Rivaroxabanum; Rywaroksaban

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Bayer Sp. z o.o.

Adres
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
telefon
+48 22 572 35 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Bayer Schering Pharma AG

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .