XX Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Farmacji Szpitalnej - Hamburg 2015

XX Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Farmacji Szpitalnej (EAHP)
Hamburg, 25 – 27 marzec 2015 r.

W tym roku Kongres EAHP odbędzie się w Niemczech, w Hamburgu pod hasłem „Program działań farmaceuty szpitalnego – bezpieczeństwo pacjenta na pierwszym miejscu.” Zachęcając farmaceutów do uczestniczenia w tegorocznym Kongresie, Prezes EAHP dr Roberto Frontini, napisał : „Zawód farmaceuty szpitalnego rozwijał się od skoncentrowania naszej uwagi na leku poprzez zmianę tego podejścia w kolejnych latach do skoncentrowania naszej uwagi na pacjencie i zaangażowaniu się w zapewnienie mu bezpiecznego stosowania leków. Żaden inny zawód nie może mieć większego wpływu na bezpieczeństwo pacjenta niż farmaceuci, ale nie jesteśmy oczywiście jedyni w dążeniu do tego celu. Najlepsze wyniki w bezpiecznym stosowaniu leków uzyskuje się wówczas gdy współdziałamy w tym obszarze z lekarzami i pielęgniarkami. Patrząc na zadania, jakie przed nami stoją, naszym najważniejszym obowiązkiem jest skoncentrowanie się na bezpieczeństwie pacjenta ale także na odpowiedniej komunikacji z koleżankami i kolegami, którzy nam w tym pomagają. W ostatnich latach zostało przeprowadzonych wiele badań mówiących o wpływie farmaceuty szpitalnego na poprawę opieki zdrowotnej nad pacjentem. Przyszedł teraz czas, aby działania wokół bezpieczeństwa pacjenta były podejmowane w każdym szpitalu, w każdym kraju w Europie. Jestem przekonany, że kongres pomoże znaleźć farmaceutom szpitalnym drogę do pokonania przeszkód i barier w ich szpitalach i pokaże także możliwości optymalizacji działań, które podejmują w pracy z pacjentami”.

Jubileuszowy Kongres podnosi ważny i trudny temat, jakim jest dbałość o pacjenta i zapewnienie mu jak najlepszej oraz najbardziej bezpiecznej farmakoterapii w skomplikowanym otoczeniu szpitalnym. Tematy jakie będą omawiane na tegorocznej konferencji, koncentrują się na różnych aspektach zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi hospitalizowanemu.

Trzy ogólne sesje będą poświęcone następującym zagadnieniom:

  1. Wzmocnienie roli pacjenta poprzez edukację.

  2.  Jak rozwinąć skutecznie kulturę organizacji w kierunku bezpieczeństwa?

  3.  Bezpieczeństwo w wysoko rozwiniętym przemyśle – czego mogą się nauczyć specjaliści ochrony zdrowia?

 Lekarze, pielęgniarki i farmaceuci są aktywnymi członkami opieki zdrowotnej, a ich główne zadania koncentrują się na bezpieczeństwie pacjenta. Jednak musimy pamiętać, że pacjent jest również uczestnikiem systemu ochrony zdrowia, a nie tylko jego podmiotem. Ze względu na to, że bezpieczeństwo pacjenta jest tematem przewodnim Kongresu to właśnie pacjent zajmuje szczególne miejsce w tegorocznych obradach. Ponieważ bezpieczeństwo jest zagadnieniem bardzo rozległym, to podczas Kongresu zostało ono podzielone na mniejsze obszary.

Dlatego też w pierwszej sesji zatytułowanej: „Wzmocnienie roli pacjenta poprzez edukację”,  uczestnicy skupią się na problematyce bezpieczeństwa stosowania leków i roli pacjenta w tym obszarze oraz na pytaniu: czy zgadzamy się ze stwierdzeniem, że pacjent podejmuje odpowiedzialność za stosowanie leków? Źródła informacji, takie jak Internet, sprawiają, że pacjent często jest lepiej przygotowany do podejmowania terapii niż lekarz, który udziela mu konsultacji. Rola pacjentów w strukturach regulacyjnych tj. Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (Pharmacovigilance Risk Assessment committee - PRAC) Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency – EMA) także jest coraz bardziej istotna. Dlatego też farmaceuta szpitalny powinien edukować pacjenta w zakresie leków oraz ich właściwości, w szczególności takich jak skuteczność działania i zdarzenia niepożądane.

Druga sesja zatytułowana: „Jak skutecznie rozwinąć kulturę organizacji w kierunku bezpieczeństwa?” będzie koncentrowała się na przedstawieniu doświadczeń brytyjskiego systemu zdrowotnego (NHS) w zakresie organizacji raportowania działań niepożądanych od pacjentów, w tym także błędów lekowych. Po zmianie przepisów w zakresie pharmacovigilance, wszystkie kraje UE mają za zadanie wdrożyć raportowanie błędów lekowych oraz zbudować systemy nauczania w tym zakresie. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa stosowania leków przez pacjentów i unikanie błędów lekowych, które zostały już wcześniej zidentyfikowane.

Trzecia sesja, poświęcona tematowi: „Bezpieczeństwo w wysoko rozwiniętym przemyśle – czego mogą się nauczyć specjaliści ochrony zdrowia?”, opierać się będzie na doświadczeniach takich gałęzi przemysłu jak energetyka jądrowa, przemysł lotniczy i przemysł chemiczny. Celem jest przybliżenie uczestnikom konferencji gałęzi przemysłu, w których bezpieczeństwo stanowi główny filar działania, a uzyskiwane jest poprzez uproszczenie i standaryzację działań oraz antycypację mogących się pojawić organizacyjnych zakłóceń mających wpływ na bezpieczeństwo. Struktury działające w opiece zdrowotnej tj. szpitale mają te same cele jeżeli chodzi o przewidywanie, bezpieczeństwo i skuteczność działania. Jednak pacjenci są nadal narażeni na wystąpienie przewidywalnych niekorzystnych zdarzeń występujących w całym procesie opieki zdrowotnej. Różnorodność pacjentów, braki w wiedzy, zmieniające się technologie o dużym stopniu kompleksowości, a także ekonomiczna i prawna presja jaką odczuwa się w opiece zdrowotnej, stanowi duże wyzwanie dla szpitali i nadal odbiega od ustanowionych procedur bezpieczeństwa w wysoko rozwiniętych gałęziach przemysłu. Opieka zdrowotna stara się więc czerpać z doświadczeń  innych dziedzin, ale powstają pytania: które strategie, procedury, narzędzia i koncepcje zastosować aby zapewnić wysoki stopień niezawodności w szpitalach?

Oprócz sesji ogólnych na Kongresie zaplanowano dużo ciekawych seminariów, które w sposób praktyczny będą przybliżały tematykę bezpieczeństwa stosowania leków u pacjentów w różnych ujęciach. I tak zagadnienia, które warte są uwagi to przede wszystkim takie tematy jak: poprawa bezpieczeństwa pacjenta poprzez wdrożenie współpracy między różnymi specjalistami opieki zdrowotnej, metodologie wykorzystywane do zbierania i oceny błędów lekowych, informatyczne programy skriningowe do oceny ordynacji lekarskiej, analiza ryzyka w procesie rozwoju leku a bezpieczeństwo pacjenta, zastosowanie metod symulacyjnych w edukacji, bezpieczeństwo pacjenta a nowoczesne technologie zaopatrzenia w leki, bezpieczeństwo pacjenta a technologia postaci leku, bezpieczeństwo stosowania leków a wypis pacjenta ze szpitala oraz wiele innych niemniej intersujących tematów.

Na zakończenie chcieliśmy jeszcze w skrócie przedstawić Europejskie Stowarzyszenie Farmacji Szpitalnej oraz naszych reprezentantów zasiadających w EAHP.

eahp

Trochę z historii EAHP:
EAHP (Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych) skupia wszystkie europejskie organizacje farmaceutów szpitalnych. Istnieje od 1969r. kiedy to powstała idea reprezentowania farmaceutów szpitalnych  na poziomie europejskim. Pierwszy statut EAHP został ustalony i podpisany w Hadze w 1972r., a farmację szpitalną reprezentowało wówczas 6 krajów europejskich (Belgia, Wielka Brytania, Dania, Francja, RFN, Holandia). W 1973r. dołączyły do EAHP Irlandia i Hiszpania, a następnie Norwegia, Grecja, Austria, Szwecja, Szwajcaria. W 1990r. członkami stały się kolejne państwa: Włochy, Portugalia, Węgry, Luksemburg, Finlandia, Słowacja, Słowenia, Republika Czeska. Polska farmacja szpitalna zaistniała w strukturach EAHP w 2006r. a ostatnio dołączyły takie kraje jak Bułgaria, Bośnia i Hercegowina. Każdy kraj członkowski reprezentuje maksymalnie trzech delegatów. Aktualnie EAHP skupia 32 kraje europejskie i ponad 21 000 farmaceutów szpitalnych.

Od 01.08.2011r.  EAHP jest międzynarodową organizacją pozarządową non profit „reprezentującą interesy i dbającą o ciągły, systematyczny rozwój zawodu farmaceuty szpitalnego i farmacji szpitalnej. Celem stowarzyszenia jest zabezpieczenie stałego rozwoju opieki i rezultatów terapii u pacjentów hospitalizowanych we wszystkich krajach europejskich poprzez naukę, wspieranie odkryć i badań naukowych, edukację, wymianę doświadczeń i przykładów z działalności farmaceutów szpitalnych skupionych w różnych krajach.

Swoje cele EAHP chce osiągnąć poprzez:
·         rozwój farmacji szpitalnej promując najlepsze i najbezpieczniejsze zastosowania produktów leczniczych i materiałów medycznych z korzyścią dla pacjentów leczonych w europejskich szpitalach,
·         tworzenie i rozwój platformy edukacji i szkoleń dla farmaceutów szpitalnych (coroczne kongresy gromadzące w ostatnich latach powyżej 3000 uczestników z Europy i ze świata); organizowanie Seminar Academy co dwa lata (np. we wrześniu 2015r. nt. ,Bezpiecznej farmakoterapii),
·         umacnianie i promowanie pozycji farmaceuty szpitalnego w systemie ochrony zdrowia na poziomie narodowym jak i w całej Unii Europejskiej. 

Więcej informacji o organizacji można znaleźć na stronie: www.eahp.eu

W strukturach EAHP nasz kraj reprezentują delegaci z ramienia Naczelnej Rady Aptekarskiej - Dariusz Smoliński  i Paweł Piotrowski,  korespondent Anna Giżycka oraz Beata Horoszko jako członek Komitetu Naukowego. Członkowie Komitetu Naukowego są odpowiedzialni za przygotowanie programu naukowego corocznego Kongresu, łącznie z oceną doniesień, rekomendacją wykładowców, tematów seminariów, warsztatów, jak również za przygotowanie merytoryczne Seminar Academy.

Artykuł ukazał się w magazynie dla farmaceutów "Farmakoemkonomika szpitalna" Nr 30/2015
Kategoria: