Yasnal

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki powlekane
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
5 mg
10 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Yasnal, 5 mg, tabletki powlekane
Yasnal, 10 mg, tabletki powlekane

Donepezili hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Yasnal i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Yasnal
 3. Jak stosować lek Yasnal
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Yasnal
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Yasnal i w jakim celu się go stosuje

Yasnal (donepezylu chlorowodorek) należy do grupy leków zwanych inhibitorami acetylocholinesterazy. Donepezyl zwiększa stężenie substancji (acetylocholiny) występującej w mózgu odpowiedzialnej za funkcjonowanie pamięci poprzez spowolnianie rozpadu acetylocholiny.
Lek ten stosowany jest w leczeniu objawów otępienia u osób z rozpoznaną chorobą Alzheimera o łagodnym do umiarkowanego nasileniu. Objawy te obejmują pogłębiającą się utratę pamięci, dezorientację i zmiany w zachowaniu, co w rezultacie powoduje, iż pacjenci z chorobą Alzheimera coraz gorzej radzą sobie z codziennymi czynnościami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Yasnal

Kiedy nie stosować leku Yasnal:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • gdy pacjentka jest w ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Yasnal należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność i poinformować lekarza w przypadku:

 • choroby serca: zespół chorego węzła zatokowego lub zaburzenia przewodnictwa nadkomorowego (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowokomorowy);
 • choroby układu moczowo-płciowego (z trudnościami w oddawaniu moczu);
 • choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy;
 • napadów padaczkowych lub drgawek;
 • astmy lub innych przewlekłych chorób płuc;
 • choroby wątroby lub zapalenia wątroby;
 • gdy zaplanowany jest zabieg chirurgiczny lub stomatologiczny; pacjent powinien uprzedzić lekarza, że przyjmuje lek Yasnal.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Leczenie donepezylem można podejmować tylko w przypadkach, gdy możliwa jest ciągła kontrola przyjmowania leku przez pacjenta.
Należy podać lekarzowi dane osoby opiekującej się pacjentem, która zadba o zgodne z zaleceniem lekarza dawkowanie leku.

Lek Yasnal a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Pacjent powinien poinformować lekarza zwłaszcza, jeśli przyjmuje następujące rodzaje leków:

 • inne leki stosowane w chorobie Alzheimera, np. galantamina,
 • leki przeciwbólowe lub leki stosowane w zapaleniu stawów, np. kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. ibuprofen lub diklofenak sodowy,
 • leki przeciwcholinergiczne, np. tolterodyna,
 • antybiotyki, np. erytromycyna, ryfampicyna,
 • leki przeciwgrzybicze, np. itrakonazol lub ketokonazol,
 • leki przeciwdepresyjne, np. fluoksetyna,
 • leki przeciwdrgawkowe, np. fenytoina, karbamazepina,
 • leki stosowane w chorobach serca, np. chinidyna, leki beta-adrenolityczne (propranolol i atenolol),
 • leki zwiotczające mięśnie, np. diazepam, sukcynylocholina,
 • leki stosowane do znieczulenia ogólnego,
 • leki wydawane bez recepty, np. leki ziołowe.

Lek Yasnal z jedzeniem, piciem i alkoholem
Pokarm nie ma wpływu na działanie leku Yasnal.
W czasie przyjmowania leku Yasnal nie należy spożywać alkoholu, ponieważ alkohol może zmniejszać skuteczność leku.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Yasnal podczas ciąży jest przeciwwskazane.
Kobiety przyjmujące lek Yasnal nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Yasnal ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.
Choroba Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn. Ponadto lek Yasnal może powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy oraz kurcze mięśni, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Lekarz oceni możliwość dalszego prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn przez pacjentów z chorobą Alzheimera przyjmujących lek Yasnal.

Lek Yasnal zawiera laktozę
Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Yasnal.

3. Jak stosować lek Yasnal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u osób dorosłych, w tym u pacjentów w podeszłym wieku
Początkowa dawka dobowa wynosi 5 mg jednorazowo przed snem. Po upływie miesiąca, w zależności od skuteczności leku, lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę, jednorazowo przed snem. Maksymalna zalecana dawka dobowa to 10 mg.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie zaleca się stosowania leku Yasnal u dzieci.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek mogą stosować podobny schemat dawkowania, jak w przypadku pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, zwiększanie dawki powinno odbywać się zgodnie z indywidualną tolerancją pacjenta. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Yasnal
W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku Yasnal, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Objawy przedawkowania obejmują silne nudności, wymioty, ślinienie, nadmierne pocenie się, bradykardia (zwolnienie czynności serca), niedociśnienie tętnicze (niskie ciśnienie krwi), depresja oddechowa, zapaść i drgawki. Możliwe jest również postępujące osłabienie mięśni, mogące prowadzić do śmierci w razie osłabienia mięśni oddechowych. W zależności od objawów lekarz zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Yasnal
Należy zastosować pominiętą dawkę jak najszybciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku. W takim wypadku należy przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane:

Jeśli u pacjenta wystąpią poniżej opisane ciężkie działania niepożądane, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi. Może być konieczne natychmiastowe rozpoczęcie leczenia:

 • gorączka ze sztywnością mięśni, pocenie się lub obniżony poziom świadomości (zaburzenie zwane złośliwym zespołem neuroleptycznym) (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów);
 • osłabienie mięśni, tkliwość lub ból, zwłaszcza występujące jednocześnie ze złym samopoczuciem, wysoką gorączką lub ciemnym moczem. Może to być spowodowane nieprawidłowym rozpadem mięśni, mogącym prowadzić do zaburzeń czynności nerek i zagrażać życiu (choroby zwanej rabdomiolizą) (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów);
 • uszkodzenie wątroby, np. zapalenie wątroby. Objawami zapalenia wątroby są: nudności lub wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu, zabarwiony na ciemno mocz (te działania niepożądane występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000);
 • wrzody żołądka lub dwunastnicy. Objawami wrzodów trawiennych jest ból brzucha, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej (jak przy niestrawności) (te działania niepożądane występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000);
 • krwawienie w żołądku lub jelitach. Może powodować smoliste stolce lub widoczną krew z odbytnicy (te działania niepożądane występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000);
 • napady padaczkowe lub drgawki (te działania niepożądane występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000).

Inne działania niepożądane obejmują:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • Biegunka, nudności
 • Ból głowy

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • przeziębienie,
 • utrata apetytu,
 • omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją), pobudzenie, agresywne zachowanie, nietypowe sny i koszmary senne (wszystkie te objawy ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia)
 • omdlenia (u pacjentów badanych w kierunku omdleń należy wziąć pod uwagę możliwość bloku serca lub zahamowania zatokowego), zawroty głowy, bezsenność,
 • wymioty, zaburzenia żołądkowe,
 • wysypka, świąd,
 • kurcze mięśni,
 • nietrzymanie moczu,
 • zmęczenie, bóle,
 • wypadki.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

 • drgawki (u pacjentów badanych w kierunku napadów należy wziąć pod uwagę możliwość bloku serca lub zahamowania zatokowego),
 • bradykardia (zwolnienie czynności serca),
 • krwotok żołądkowo-jelitowy, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
 • niewielkie zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej we krwi.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

 • objawy pozapiramidowe (zaburzenia ruchowe wynikające z działania układu nerwowego, takie jak: sztywność mięśni, zubożenie mimiki, spowolnienie ruchowe, niepokój ruchowy, mimowolne skurcze mięśni i mimowolne ruchy),
 • zaburzenia układu przewodzącego serca (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy),
 • zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenia wątroby (w przypadku niewyjaśnionego zaburzenia czynności wątroby lekarz powinien rozważyć odstawienie leku Yasnal).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Yasnal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Yasnal

 • Substancją czynną jest donepezylu chlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lub 10 mg donepezylu chlorowodorku.
 • Pozostałe składniki to:
  5 mg, tabletki powlekane: rdzeń tabletki: hydroksypropyloceluloza, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian;
  otoczka tabletki: Opadry Y-1-7000 (tytanu dwutlenek, hypromeloza, makrogol).
  10 mg, tabletki powlekane: rdzeń tabletki: hydroksypropyloceluloza, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian;
  otoczka tabletki: Opadry 02B22462 Yellow (tytanu dwutlenek, hypromeloza, makrogol, żelaza tlenek żółty).

Jak wygląda lek Yasnal i co zawiera opakowanie
5 mg: białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane
10 mg: żółtobrązowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane

Opakowania: 28 lub 84 tabletki powlekane w blistrach, w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy Yasnal jest wskazany w objawowym leczeniu łagodnej i średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

N Ośrodkowy układ nerwowy
N06 Psychoanaleptyki
N06D Leki przeciw otępieniu
N06DA Inhibitory esterazy cholinowej
N06DA02 Donepezil

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią
Stosowany lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Smiley face
Prowadzenia pojazdow 2
Piktogram z nr 2- Bądź bardzo ostrożny. Nie prowadź samochodu bez zasięgnięcia opinii lekarza lub farmaceuty. Szkodliwe efekty farmakodynamiczne po zastosowaniu leku i dotyczące prowadzenia samochodu przeważają nad wrażliwością indywidualną na lek. Należy sprawdzić indywidualnie, przypadek po przypadku, czy zażywanie leku nie jest przeciwwskazane przy prowadzeniu samochodu. W większości przypadków tego typu leki są dostępne na receptę i lekarz będzie mógł ocenić stan pacjenta i/lub jego reakcję na lek. Rzadziej dotyczy to leków wydawanych bez recepty i wówczas należy zasięgnąć porady farmaceuty. Zażywanie leków grupy 2 może w niektórych przypadkach osłabić zdolności prowadzenia pojazdów, i wymaga zasięgnięcia opinii lekarza lub farmaceuty.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Donepezil Hydrochloride; BNAG; Donépézil, Chlorhydrate de; Donepezil Hidroklorür; Donepezili Hydrochloridum; Hidrocloruro de donepezilo; Donepezyl

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego KRKA, d.d.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .