Zarzio

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji w ampułko-strzykawce
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
30 mln j/0,5 ml
48 mln j/0,5 ml

indeks_lekow_quicktab

EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE (EPAR)

ZARZIO

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR). Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) ocenił przeprowadzone badania w celu ustalenia zaleceń w sprawie stosowania leku.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu chorobowego lub sposobu leczenia należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania (także stanowiącej część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CHMP należy zapoznać się z dyskusją naukową (także stanowiącą część EPAR).

Co to jest Zarzio?

Zarzio jest roztworem do wstrzykiwań lub infuzji (wlew dożylny) w ampułkostrzykawkach. Preparat zawiera substancję czynną filgrastym (30 lub 48 mln jednostek).
Preparat Zarzio jest lekiem biopodobnym. Oznacza to, że preparat Zarzio jest podobny do leku biologicznego (nazywanego także „lekiem referencyjnym”), który został już zarejestrowany w Unii Europejskiej (UE) i zawiera tę samą substancję czynną. Lekiem referencyjnym dla preparatu Zarzio jest preparat Neupogen. Dodatkowe informacje na temat leków biopodobnych znajdują się w dokumencie z pytaniami i odpowiedziami tutaj.

W jakim celu stosuje się Zarzio?

Zarzio stosuje się do stymulowania wytwarzania białych krwinek w następujących sytuacjach:

  • w celu skrócenia czasu trwania neutropenii (niski poziom neutrofili – rodzaj białych krwinek) i zmniejszenia częstości występowania neutropenii z gorączką u pacjentów otrzymujących chemioterapię (leczenie nowotworów) lekami cytotoksycznymi (zabijającymi komórki);
  • w celu skrócenia czasu trwania neutropenii u pacjentów poddanych leczeniu mającemu na celu zniszczenie komórek szpiku kostnego przed przeszczepieniem szpiku (jak na przykład u niektórych pacjentów z białaczką), u których występuje zwiększone ryzyko przewlekłej ciężkiej neutropenii;
  • w celu podwyższenia poziomu neutrofili i zmniejszenia ryzyka zakażeń u pacjentów cierpiących na neutropenię, u których w przeszłości występowały nasilone i nawracające zakażenia;
  • w celu leczenia przewlekłej neutropenii u pacjentów z zakażeniem wirusem upośledzenia odporności (HIV) w zaawansowanym stadium, w celu zmniejszenia infekcji bakteryjnych w przypadku, gdy inne sposoby leczenia okażą się nieodpowiednie.

Preparat Zarzio można również stosować u pacjentów zamierzających ofiarować komórki macierzyste krwi do przeszczepu, w celu uwolnienia tych komórek ze szpiku kości.
Lek jest dostępny wyłącznie na receptę.

Jak stosować preparat Zarzio?

Preparat Zarzio podaje się we wstrzyknięciu podskórnym lub wlewie dożylnym. Droga podania, dawka i czas leczenia zależą od przyczyny zastosowania leku, masy ciała pacjenta i odpowiedzi na leczenie. Preparat Zarzio podaje się zwykle w specjalistycznych ośrodkach leczniczych, mimo że pacjenci otrzymujący zastrzyk podskórny mogą go sami sobie aplikować po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia. Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce dla pacjenta.

Jak działa preparat Zarzio?

Substancja czynna preparatu Zarzio, filgrastym, jest bardzo podobna do białka ludzkiego zwanego czynnikiem wzrostu kolonii granulocytów (G-CSF). Filgrastym jest wytwarzany metodą zwaną „techniką rekombinacji DNA”: jest on wytwarzany przez bakterię, której wszczepiono gen (DNA) umożliwiający jego wytwarzanie. Substancja zamienna działa w ten sposób co naturalnie wytwarzane G-CSF, zmuszając szpik kostny do wytwarzania większej ilości białek krwinek.

Jak badano preparat Zarzio?

Preparat Zarzio poddano badaniom w celu udowodnienia, że jest on porównywalny z lekiem referencyjnym – preparatem Neupogen.
W czterech badaniach obserwowano poziom neutrofili we krwi u łącznie 146 zdrowych ochotników otrzymujących preparat Zarzio lub Neupogen. W badaniach oceniano skutki pojedynczego oraz wielokrotnego podania różnych dawek leków, podanych we wstrzyknięciu podskórnym lub we wlewie dożylnym. W badaniach główną miarą skuteczności była liczba neutrofili przez 10 pierwszych dni leczenia.

Jakie korzyści ze stosowania preparatu Zarzio wykazano w badaniach?

U zdrowych ochotników preparaty Zarzio i Neupogen spowodowały podobny wzrost liczby neutrofili we krwi w trakcie badań. Uznano to za wystarczający dowód do celów wykazania, że korzyści wynikające ze stosowania preparatu Zarzio są porównywalne do korzyści wynikających ze stosowania leku referencyjnego.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu Zarzio?

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem preparatu Zarzio (obserwowanymi u więcej niż 1 pacjenta na 10) są schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego (bóle mięśni i kości). Inne działania niepożądane, obserwowane u więcej niż 1 pacjenta na 10, zależą od celu, w jakim używa się preparatu Zarzio. Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu Zarzio znajduje się w ulotce dla pacjenta.
Preparatu Zarzio nie należy podawać osobom, u których może występować nadwrażliwość (uczulenie) na filgrastym lub którykolwiek składnik preparatu.

Na jakiej podstawie zatwierdzono preparat Zarzio?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) uznał, że - zgodnie z wymogami UE – wykazano, że preparat Zarzio charakteryzuje się porównywalną jakością, bezpieczeństwem i skutecznością jak preparat Neupogen. Dlatego też CHMP wyraził opinię, że – podobnie jak w przypadku preparatu Neupogen – korzyści przewyższają rozpoznane ryzyko. Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Zarzio do obrotu.

Inne informacje dotyczące preparatu Zarzio:

W dniu 06 lutego 2009 r. Komisja Europejska przyznała firmie Sandoz GmbH pozwolenie na dopuszczenie preparatu Zarzio do obrotu ważne w całej UE.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące preparatu Zarzio znajduje się tutaj.

Data ostatniej aktualizacji: 12-2008.

Źródło:
EMEA: EMEA/H/C/917 - EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE (EPAR)
http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000917/WC500046526.pdf, Luty 2009

Wskazania do stosowania:

  • Skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenie częstości występowania gorączki neutropenicznej u pacjentów otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) oraz skrócenie czasu trwania neutropenii u pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których występuje zwiększone ryzyko przedłużonej ciężkiej neutropenii.
    Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania filgrastymu są podobne u dorosłych i dzieci otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi.
  • Mobilizacja komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. peripheral blood progenitor cells, PBPC).
  • U dzieci i dorosłych z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenią z bezwzględną liczbą neutrofilów (ANC) ≤ 0,5 x 109/l oraz ciężkimi lub nawracającymi zakażeniami w wywiadzie, długotrwałe podawanie filgrastymu jest wskazane w celu zwiększenia liczby neutrofilów oraz zmniejszenia częstości i czasu trwania objawów związanych z zakażeniem.
  • Leczenie przewlekłej neutropenii (ANC ≤ 1,0 x 109/l) u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem wirusem HIV w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, gdy nie można zastosować innych metod leczenia neutropenii.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

L Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące
L03 Leki immunostymulujące
L03A Cytokiny i immunomodulatory
L03AA Czynniki stymulujące tworzenie kolonii
L03AA02 Filgrastim

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Filgrastiimi; Filgrastimum; r-metHuG-CSF

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Sandoz GmbH

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .