Grastofil

Substancja czynna: 
Filgrastimum
Dawka: 
30 mln j./0,5 ml
Zawartość opakowania: 
1 amp.-strz.
Kod EAN: 
5909991102500
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Urzędowa cena zbytu: 
70.20 zł
Cena detaliczna: 
84.04 zł
Cena hurtowa: 
73.71 zł
Wysokość limitu finansowania: 
62.24
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
25.00 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-07-01 - wskazania refundacyjne, 2018-01-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Grastofil jest wskazany w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania neutropenii z gorączką u pacjentów otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) oraz w celu skrócenia czasu trwania neutropenii u pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których występuje zwiększone ryzyko przedłużonej ciężkiej neutropenii. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego Grastofil są podobne u dorosłych i dzieci otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi.

Grastofil jest wskazany do stosowania w celu mobilizacji komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. peripheral blood progenitor cells, PBPC).

U dzieci lub dorosłych pacjentów z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenią z bezwzględną liczbą neutrofili (ANC) ≤ 0,5 x 109/l oraz ciężkimi lub nawracającymi zakażeniami w wywiadzie, długotrwałe podawanie produktu leczniczego Grastofil jest wskazane w celu zwiększenia liczby neutrofili i zmniejszenia częstości i czasu trwania objawów związanych z zakażeniem.

Grastofil jest wskazany w leczeniu przewlekłej neutropenii (ANC ≤1,0 x 109l) u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem wirusem HIV, w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, gdy nie można zastosować innych metod leczenia neutropenii.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego