Tevagrastim

Substancja czynna: 
Filgrastimum
Dawka: 
48 mln j.m./0,8 ml
Zawartość opakowania: 
5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę
Kod EAN: 
5909990739455
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Urzędowa cena zbytu: 
451.25 zł
Cena detaliczna: 
497.97 zł
Cena hurtowa: 
473.81 zł
Wysokość limitu finansowania: 
497.97
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-07-01 - wskazania refundacyjne, 2018-01-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
2 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Tevagrastim jest wskazany w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania neutropenii z gorączką u pacjentów otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) oraz w celu skrócenia czasu trwania neutropenii u pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których występuje zwiększone ryzyko przedłużonej ciężkiej neutropenii. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania filgrastymu są podobne u dorosłych i dzieci otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi.

Tevagrastim jest wskazany w celu mobilizacji komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. peripheral blood progenitor cells, PBPC).

U pacjentów, dzieci lub dorosłych z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenią z bezwzględną liczbą neutrofilów (ANC) ≤ 0,5 x 109/l oraz ciężkimi lub nawracającymi zakażeniami w wywiadzie, przewlekłe podawanie preparatu Tevagrastim jest wskazane w celu zwiększenia liczby neutrofilów oraz zmniejszenia częstości i czasu trwania objawów związanych z zakażeniem.

Tevagrastim jest wskazany w leczeniu przewlekłej neutropenii (ANC ≤ 1,0 x 109/l) u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem wirusem HIV, w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, gdy nie można zastosować innych metod leczenia neutropenii.

Źródło: www.urpl.gov.pl