Bisoprolol

Struktura cząsteczki: 
bisoprolol - struktura cząsteczki

Bisoprolol jest kardioselektywnym lekiem beta1-adrenolitycznym. Jego powinowactwo do receptorów β2-adrenergicznych mięśniówki gładkiej oskrzeli i naczyń oraz receptorów β2 odpowiedzialnych za regulacje procesów metabolicznych jest niewielkie, dlatego tylko w niewielkim stopniu wpływa na opory w drzewie oskrzelowym oraz na procesy metaboliczne regulowane przez receptory beta. Selektywność w stosunku do receptora beta1 utrzymuje się nawet po przekroczeniu dawek terapeutycznych.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania
Na podstawie badań klinicznych stwierdzono, że u pacjentów z niewydolnością serca i objawową stabilną niewydolnością skurczową (frakcja wyrzutowa ≤ 35% w badaniu echokardiograficznym) podawanie bisoprololu:

  • zmniejsza umieralność
  • zmniejsza liczbę nagłych zgonów i incydentów niewydolności serca kończących się hospitalizacją
  • poprawia stan czynnościowy wg klasyfikacji NYHA.

U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca bez przewlekłej niewydolności serca bisoprolol zwalnia czynność serca i objętość skurczową, dzięki czemu zmniejsza objętość wyrzutową i zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen.
Opór obwodowy, który na początku stosowania bisoprololu jest zwiększony, w trakcie długotrwałego przyjmowania leku zmniejsza się.

Synonimy: 
Bisoprolol Fumarate; Bisoprolol Fumarat; Bisoprolol, Fumarate de; Bisoprolol Hemifumarate; Bisoprolol, hémifumarate de; Bisoprololfumarat; Bisoprololi Fumaras; Bisoprololi hemifumaras; Bisoprololifumaraatti; Fumarato de bisoprolol

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Bisoprolol

tabletki powlekane
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki powlekane
Merck KGaA
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletka powlekana
Generics (UK) Ltd.
tabletka powlekana
Pfizer Europe MA EEIG
kapsułki twarde
Actavis Group PTC ehf.
tabletki
Merck Sp. z o.o.
tabletki
Ratiopharm GmbH
tabletki powlekane
Zentiva a.s.