Efavirenz

Struktura cząsteczki: 
efawirenz - struktura cząsteczki

Efawirenz jest nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy (NNRTI) wirusa HIV-1. Efawirenz w sposób niekompetycyjny hamuje aktywność odwrotnej transkryptazy (RT) wirusa HIV-1 i nie hamuje w sposób znaczący aktywności odwrotnej transkryptazy ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 2 (HIV-2) RT ani komórkowych polimeraz (α, β, γ, i δ) kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA). Emtrycytabina jest nukleozydem będącym analogiem cytydyny. Fumaran dizoproksylu tenofowiru jest in vivo przekształcany w tenofowir – monofosforan nukleozydu (nukleotyd), będący analogiem monofosforanu adenozyny.

Synonimy: 
Efavirentsi; Éfavirenz; Efavirenzum.

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Efavirenz

tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletka powlekana
Teva Pharma BV
Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited
Merck Sharp & Dohme Ltd.
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
tabletka powlekana
Mylan S.A.S.