Ritonavir

Struktura cząsteczki: 
rytonawir - struktura cząsteczki

Rytonawir stosowany jako środek nasilający właściwości farmakokinetyczne
Nasilanie właściwości farmakokinetycznych przez rytonawir wynika z jego działania jako silnego inhibitora metabolizmu przebiegającego z udziałem izoenzymu CYP3A. Stopień nasilenia zależy od szlaku metabolicznego podawanego w skojarzeniu inhibitora proteazy oraz wpływu podawanego w skojarzeniu
inhibitora proteazy na metabolizm rytonawiru. Maksymalne hamowanie metabolizmu podawanego w skojarzeniu inhibitora proteazy na ogół osiąga się podając rytonawir w dawce 100 mg na dobę do 200 mg dwa razy na dobę i zależy ono od podawanego w skojarzeniu inhibitora proteazy.

Rytonawir stosowany jako lek przeciwretrowirusowy
Rytonawir jest peptydomimetycznym inhibitorem proteaz asparaginowych HIV-1 i HIV-2, aktywnym po podaniu doustnym. Hamowanie proteazy HIV przez rytonawir uniemożliwia oddziaływanie enzymu na prekursor poliproteinowy gag-pol, co prowadzi do wytwarzania cząsteczek HIV o niedojrzałej strukturze, niezdolnych do zapoczątkowania kolejnego cyklu zakażenia. Rytonawir ma wybiórcze powinowactwo do proteazy HIV i w nieznacznym tylko stopniu hamuje aktywność proteazy aspartylowej u człowieka.
Rytonawir był pierwszym inhibitorem proteazy (zarejestrowany w 1996 r.), którego skuteczność udowodniono w badaniu z klinicznymi punktami końcowymi. Ze względu jednak na właściwości rytonawiru jako inhibitora metabolizmu, jego użycie jako środka nasilającego właściwości farmakokinetyczne innych inhibitorów proteazy jest głównym zastosowaniem rytonawiru w praktyce klinicznej

Synonimy: 
Ritonaviiri; Ritonavirum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Ritonavir

tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
AbbVie Ltd
Abbott Laboratories Ltd.
Abbott Laboratories Ltd.
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.