Sertraline

Struktura cząsteczki: 
sertralina - struktura cząsteczki

Sertralina jest silnym i swoistym inhibitorem wychwytu serotoniny (5HT) w komórkach nerwowych w badaniach in vitro, nasila działanie 5HT u zwierząt. Ma jedynie bardzo słaby wpływ na wychwyt zwrotny noradrenaliny i dopaminy. W dawkach leczniczych, sertralina blokuje wychwyt serotoniny w płytkach krwi ludzi. W badaniach na zwierzętach nie wykazano, aby lek działał stymulująco, sedatywnie, cholinolitycznie lub kardiotoksycznie. W kontrolowanych badaniach u zdrowych ochotników sertralina nie powodowała sedacji, ani nie wpływała na sprawność psychomotoryczną. Jako selektywny inhibitor wychwytu 5HT, sertralina nie wpływa na przekaźnictwo katecholaminergiczne. Sertralina nie wykazuje powinowactwa do receptorów muskarynowych (cholinergicznych), serotoninowych, dopaminergicznych, adrenergicznych, histaminergicznych, GABA ani do receptorów benzodiazepinowych. Długotrwałe podawanie sertraliny zwierzętom prowadzi do zmniejszenia liczby i wrażliwości receptorów noradrenergicznych w mózgu. Podobny efekt obserwowano podczas podawania innych leków przeciwdepresyjnych i stosowanych w leczeniu ZO-K.

Nie wykazano, aby sertralina powodowała skłonność do nadużywania. W badaniu porównawczym, randomizowanym, kontrolowanym placebo, z podwójnie ślepą próbą dotyczącym skłonności do nadużywania sertraliny, alprazolamu i d-amfetaminy u ludzi sertralina nie powodowała dodatnich działań subiektywnych wskazujących na możliwość nadużywania. Z drugiej strony uczestnicy badania oceniali zarówno alprazolam, jak i d-amfetaminę znacznie wyżej niż placebo pod względem satysfakcji związanej ze stosowaniem leku, euforii i możliwości nadużywania. Sertralina nie powoduje ani stymulacji, ani niepokoju, występujących podczas stosowania d-amfetaminy, jak też nie wykazuje działania uspokajającego i zaburzeń psychoruchowych, występujących podczas stosowania alprazolamu. Sertralina nie działa jako dodatnie wzmocnienie u małp rezus szkolonych w zakresie samodzielnego podawania kokainy, jak też nie zastępuje ani d-amfetaminy, ani pentobarbitalu, jako bodźca dyskryminującego u małp rezus

Synonimy: 
Sertraline Hydrochloride; Hidrocloruro de sertralina; Sertraline, chlorhydrate de; Sertralini hydrochloridum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Sertraline

tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
SVUS Pharma a.s.
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Aurobindo Pharma Limited
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki powlekane
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
Arrow Poland S.A
koncentrat do sporządzania roztworu doustnego
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Actavis Group Ltd
tabletki powlekane
PROTERAPIA Sp. z o.o.