proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.