Działania niepożądane psychiatryczne częste u dzieci

Szwedzcy badacze stwierdzili, że u dzieci dość często zgłaszano działania niepożądane psychiatryczne. Przeanalizowali oni dane ze szwedzkiego rejestru informacji o lekach, aby znaleźć pojedyncze przypadki działań niepożądanych zgłoszone w okresie od 2001 do 2010 roku, które opisywały powikłania psychiczne w populacji dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Z danych wyszukano wiek i płeć pacjentów oraz stan rejestracji danego leku.

Rozuwastatyna a ryzyko rabdomiolizy

Wartość systemu „żółtych kart” i wczesnego wykrywania nieznanych wcześniej powikłań(tzw. sygnałów) można ocenić na podstawie niedawno wykrytego ryzyka rabdomiolizy iwysokich dawek rozuwastatyny w Wielkiej Brytanii.

Hospitalizacje z powodu działań niepożądanych u starszych osób

W badaniu opublikowanym w The New England Journal of Medicine (NEJM) ocenia się, że każdego roku 99 628 starszych osób w USA przyjmowanych jest do szpitali z powodu działań niepożądanych.Autorzy badania wykorzystali dane z baz danych płatnika świadczeń i elektronicznego systemu nadzoru nad działaniami niepożądanymi i powikłaniami. Analizowano dane z izby przyjęć i następujących po nich hospitalizacji. Dane te zebrano z 58 ośrodków leczących dorosłych.

Ryzyko zakrzepicy - środki antykoncepcyjne z drospirenonem

Drospirenon jest syntetycznym progestagenem, uzyskiwanym ze spironolactonu. Ma onpodobną strukturę do progesteronu i posiada działanie antyandrogenne oraz właściwościantymineralokortykosteroidowe. Funkcjonuje on na rynku od 2000 r. w preparatachantykoncepcyjnych w połączeniu z 30 mg etynyloestradiolu. Działanie antykoncepcyjne tych tabletek jest potwierdzone, jednak profil ich działań niepożądanych, szczególnie możliwośćpowodowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, jest przedmiotem kontrowersji.

Bezpieczeństwo farmakoterapii w okresie ciąży i karmienia

Bezpieczeństwo farmakoterapii w okresie ciąży i karmienia

Bezpieczeństwo farmakoterapii u osób w wieku podeszłym

Metody zwiększania bezpieczeństwa farmakoterapi u pacjentów w podeszłym wieku. Ograniczenie polifarmakoterapii oraz zjawiska samoleczenia. Czynniki, które należy uwzględnić podczas wyboru leku u pacjenta w podeszłym wieku.

Bezpieczeństwo stosowania leków nasennych

Informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków nasennych i uspokajających oraz metody niefarmakologiczne leczenia bezsenności.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo leczenia

Jak zwiększyć bezpieczeństwo leczenia - Czynniki zwiększające ryzyko występowania działań niepożądanych.

Błędy medyczne, a błędy lekowe

Prezentujemy Państwu nowy cykl artykułów dotyczący problematyki błędów medycznych w tym błędów lekowych. Pierwszy artykuł z tej serii opisuje w sposób ogólny tę problematykę oraz działania jakie podejmuje w tym względzie Komisja Europejska, a także Agencje Leków różnych krajów UE. W kolejnych artykułach skupimy się na opisie błędów lekowych i częstości ich występowania na przykładzie krajów, które wdrożyły kilka lat temu specjalne działania na rzecz zmniejszenia liczby błędów lekowych, występujących głównie w lecznictwie zamkniętym. Mamy nadzieję, że tematyka ta wzbudzi Państwa zainteresowanie i skłoni do refleksji na temat występowania błędów medycznych w Polsce.

Wkładki węwnątrzmaciczne zawierające lewonorgestrel

Wkładka wewnątrzmaciczna uwalniająca lewonorgestrel (Mirena) to wyrób medycznych zpolietylenu w kształcie litery T, zawierający lewonorgestrel. Przez średnio 5-lat wkładkauwalnia 20 mcg lewonorgestrelu dziennie. Od czasu jej wprowadzenia do obrotu w późnychlatach 90-tych XX wieku, miliony kobiet w ponad 100 krajach na świecie stosują tę formęantykoncepcji. W wielu krajach wkładkę tę wykorzystuje się także w innych niżantykoncepcja celach – leczenie obfitego miesiączkowania, bolesnego miesiączkowania iendometriozy. Ostatnio powstały wątpliwości co do bezpieczeństwa tej wkładki, zwłaszcza wodniesieniu do występowania raka piersi i ciąży pozamacicznej. Innym powikłaniem, któremoże wystąpić jest perforacja macicy. Perforacja macicy jest poważnym zdarzeniemmedycznym, które nawet jeśli czasem występuje bezobjawowo, może zagrażać życiu.

Badanie dot. drospirenonu i lewonorgestrelu

Dwa badania populacji wykazały, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wzrastanieznacznie u osób zażywających doustny środek antykoncepcyjny zawierający drospirenon, w porównaniu z tymi stosującymi tabletki z lewonorgestrelem. W dwóch innych badaniachnie potwierdzono istnienia zwiększonego ryzyka, pojawiają się jednak zastrzeżenia co do metod, według których je przeprowadzono. Wyniki niniejszej pracy wskazują, że środki antykoncepcyjne bazujące na drospirenonie niosą ze sobą większe ryzyko zapadalności nazakrzepicę zatorową żył niż preparaty zawierające lewonorgestrel.

Obawy związane z powikłaniami u osób leczonych dabigatranem

Dr Bryan Cotton z Houston w stanie Texas w liście do redakcji NEJM wyraził swoje obawydotyczące powikłań związanych ze stosowaniem nowego doustnego inhibitora trombiny –dabigatran (produkt leczniczy Pradaxa).

Ponowne podanie leku, który zaszkodził

Wiadomo, że zdarzają się sytuacje, gdy podany prawidłowo lek spowodował działania niepożądane.Ustąpienie niekorzystnych objawów po przerwaniu podawania leku, a także ich wystąpienie po ponownym jego zastosowaniu jest jednym z istotniejszych dowodów na istnienie związku przyczynowo-skutkowego między lekiem a obserwowaną reakcją u pacjenta. Nie zawsze działanie niepożądane udaje się powiązać z lekiem. Przyczyny są bardzo różne - od podstawowych – braku wiedzy - do bardziej skomplikowanych: jednoczesnego stosowania wielu leków, niespecyficznych objawów, mogących być skutkiem zarówno działania wielu leków jak choroby czy innych czynników. Klasycznym przykładem może być ból głowy, którego przyczyną może być lek (np. obniżający ciśnienie tętnicze), choroba (np. grypa), zmiany atmosferyczne, stres, zmęczenie, brak snu, przebywanie w dusznym pomieszczeniu itd.

Nowe regulacje dot. bezpieczeństwa

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów pharmacovigilance, rozszerza się raportowanie działań niepożądanych także na pacjentów i uszczelnia się również  system monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych już znajdujących się na rynku. Poniżej przedstawiamy Państwu w pigułce najważniejsze zmiany wprowadzone w grudniu 2012 roku oraz nowe regulacje odnoszące się do leków, które wymagają dodatkowego monitorowania pod kątem bezpieczeństwa.

Diklofenak - nowe informacje dot. bezpieczeństwa stosowania

W lipcu 2013 roku podmioty odpowiedzialne przekazały komunikat przygotowany w porozumieniu z Europejską Agencją Leków i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w którym przekazały informacje o ważnych ograniczeniach dotyczących stosowania produktów leczniczych zawierających diklofenak.

Bezpieczeństwo stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych

Na początku 2014 roku Europejska Agencja Leków (EMA) przekazała specjalistom i pacjentkom ważne informacje dotyczące ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych związanych ze stosowaniem określonych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. W Polsce komunikat bezpieczeństwa na ten temat ukazał się 3.04.2014 roku, o czym wówczas pisaliśmy na stronach Centrum Informacji o Leku.