Ryzyko złamań po inhibitorach pompy protonowej (IPP) - 25.05.2010

25 maja 2010 roku FDA wydała zalecenie dodania do opisów leków będących inhibitorami pompy protonowej (IPP) informacji o możliwości zwiększenia ryzyka złamań stawu biodrowego, nadgarstkowego oraz kręgosłupa związanych ze stosowaniem tej grupy leków. Inhibitory pompy protonowej działają poprzez zmniejszenie wydzielania kwasu solnego w żołądku. Do grupy tej należy: ezomeprazol, dekslanzoprazol, omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol i rabeprazol (w Polsce niedostępny). IPP dostępne na receptę zarejestrowane są we wskazaniach takich jak: refluksowe zapalenie przełyku (GERD), choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, refluksowe zapalenie przełyku. Leki dostępne bez recepty (tj. Controloc Control, Bioprazol Bio) używa się w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku.

Izotretynoina – ryzyko depresji po zastosowaniu leku - 09.2011

Medsafe (nowozelandzka agencja leków) przypomina lekarzom, że wszyscy pacjenci leczeni izotretynoiną powinni być informowani o ryzyku wystąpienia depresji i/lub myśli samobójczych. Powinni być także monitorowani pod kątem możliwości rozwinięcia się depresji podczas stosowania leku. Medsafe zwraca również uwagę na to, że w przypadku pojawienia się ww. objawów, pacjent musi natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet wówczas gdy nie stosuje już izotretynoiny.

Szczepienie przeciw grypie może obniżać odporność na inne wirusy dróg oddechowych - 21.04.2012

Badacze z Hong Kongu zaobserwowali, że szczepienie trójwalentną szczepionką w sezonie 2008-2009 (Vaxigrip) dzieci w wieku szkolnym doprowadziło do ochrony tych dzieci przed sezonową grypą pomiędzy styczniem a marcem 2009, jednak dzieci te częściej chorowały na nie-grypowe infekcje dróg oddechowych.

Ryzyko uszkodzenia wątroby po lekach na odchudzanie - 26.05.2010

26 maja 2010 Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dołączyła do opisów leków zawierających orsilat (Xenical, Alli) nowe informacje dot. bezpieczeństwa stosowania tych leków. Przyczyną wprowadzonej informacji była ocena 13 przypadków poważnych uszkodzeń wątroby, które mogą być związane ze stosowaniem orsilatu. Powyższe 13 opisów uszkodzenia wątroby zostało zgłoszone na przestrzeni lat 1999-2009 i do końca nie wiadomo czy stosowanie orsilatu jest bezpośrednią przyczyną poważnego uszkodzenia wątroby.

Badania bezp. dla długodziałających beta-agonistów - 15.04.2011

W celu oceny bezpieczeństwa długodziałających beta-agonistów (ang. skrót LABA - long acting beta agonists) stosowanych razem z wziewnymi kortykosterydami w leczeniu astmy, Amerykański Urząd ds. Leków i Zywności (FDA), wymaga od wytwórców w.w. produktów leczniczych, przeprowadzenia pięciu randomizowanych, podwójnie ślepych, kontrolowanych badań klinicznych, porównujących stosowanie LABA razem z wziewnymi kortykosterydami versus same kortykosterydy.

Zalecana ostrożność przy stosowaniu tigecykliny - 28.04.2012

Meta-analiza przeprowadzona przez badaczy z amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia (National Health Institute – NIH) wskazuje, że stosowanie tigecykliny należy ograniczyć do sytuacji, gdy inne skuteczne antybiotyki są niedostępne. Wynika to z obserwacji, że tigecyklina może zwiększać śmiertelność.

Długodziałający beta-agoniści (LABA) „nowe” zalecenia - 3.06.2010

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA) ogłosiła, że preparaty Długo Działających Beta Agonistów (LABA- Long-Acting Beta-Agonists) używane do leczenia astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (COPD), zawierają już uaktualnione „nowe” zalecenia promujące ich bezpieczniejsze zastosowanie w leczeniu astmy.Ze względów bezpieczeństwa nowe zalecenia ograniczają zastosowanie LABA wyłącznie do leczenia astmy, a pomijają ich poprzednie użycie w leczeniu COPD. Powstanie nowych zaleceń było wynikiem analiz FDA wyników badań klinicznych, które wykazały zwiększone ryzyko silnego zaostrzenia się objawów astmy u dzieci i dorosłych, a także ryzyko zgonu u niektórych pacjentów wiążące się ze stosowaniem LABA w leczeniu astmy.

Inhibitory Pompy Protonowej - niski poziom magnezu - 2.03.2011

Amerykański Urząd ds. Leków i żywności (FDA) informuje, że wydawane z przepisu lekarza inhibitory pompy protonowej (ang. skrót PPI – Proton Pump Inhibitors) mogą spowodować hypomagnezemię jeżeli są przyjmowane przez dłuższy czas (w większości przypadków dłużej niż rok). W ok. ¼ wszystkich ocenianych przypadkach, sama suplementacja magnezem nie spowodowała podwyższenia niskiego poziomu magnezu w surowicy krwi i leki z grupy PPI musiały zostać odstawione. PPI są stosowane w leczeniu choroby refluksowej żołądka, wrzodów żołądka i dwunastnicy oraz zapalenia przewodu pokarmowego. Leki PPI wydawane z przepisu lekarza to: ezomeprazol, dexlansoprazol, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, abeprazol.

Zaburzenia seksualne po finasterydzie - 28.04.2012

Zgłoszone przypadki zaburzeń seksualnych po finasterydzie wskazują na szersze spektrum takich reakcji. Druki informacyjne dla finasterydu zostaną uaktualnione w celu rozszerzenia listy możliwych działań niepożądanych, w tym zmiany libido, zaburzenia wytrysku i orgazmu, które występowały nawet po odstawieniu leku. Opisywano także bezpłodność u mężczyzn i niską jakość nasienia, która wracała do normy lub poprawiała się po odstawieniu leku. Jednak FDA stwierdza, ze nie ustalono związku pomiędzy stosowaniem finasterydu a zaburzeniami seksualnymi.

Omeprazol – ryzyko hipomagnezemi - czerwiec 2010

W czerwcu 2010, Nowo Zelandzka Agencja Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych i Urządzeń Medycznych (Medsafe) poinformowała specjalistów ochrony zdrowia o zidentyfikowaniu związku pomiędzy wystąpieniem hipomagnezemi a terapią omeprazolem. Większość przypadków hipomagnezemi jest związana z długotrwałym stosowaniem omeprazolu w zazwyczaj podawanych dawkach (20 – 40 mg dziennie) ; stężenie magnezu wraca do normy po zaprzestaniu leczenia. Z otrzymanych raportów NDL wynika ,iż zazwyczaj hipomagnezemi towarzyszyła hipokalcemia ,przy czym u niektórych pacjentów występowały poważne objawy hipokalcemi i hipomagnezemi takie jak: drgawki, arytmia, tężyczka, silne wymioty prowadzące do innych zaburzeń elektrolitowych i objawów psychicznych.

Zalecenie ograniczenia stosowania szczepionki Pandermix - 21.07.2011

W związku z rzadkimi przypadkami narkolepsji u młodych ludzi, osobom w wieku poniżej 20 lat szczepionkę Pandermix można podawać tylko w przypadku braku sezonowej, triwalentnej szczepionki przeciwko grypie.

Sirolimus może zwiększać ryzyko chorób układu krążenia i zgonu 16.06.2012

Wyniki badania prowadzonego przez amerykańskich i brazylijskich naukowców wskazują, że sirolimus może zwiększać ryzyko chorób układu krążenia i zgonu u osób po przeszczepie wątroby. Do czasu przeprowadzenia badania obejmującego więcej osób, należy bardziej skrupulatnie dobierać rodzaj immunosupresji.

Ketoprofen – reakcje nadwrażliwości na światło - 24.08.2010

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków przeprowadził naukowy przegląd leków zawierających ketoprofen do stosowania miejscowego. Było to spowodowane doniesieniami o występowaniu reakcji nadwrażliwości na światło oraz alergicznych reakcji krzyżowych z oktokrylenem (filtr UV) po zastosowaniu preparatów zawierających ketoprofen. Komitet CHMP stwierdził, że reakcje nadwrażliwości na światło po zastosowaniu produktów działających miejscowo i zawierających ketoprofen są istotnym działaniem niepożądanym. Jednakże stosunek korzyści do ryzyka dla tych leków pozostaje pozytywny. Komitet CHMP zalecił wdrożenie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa stosowania produktów zawierających ketoprofen do stosowania miejscowego. Dodatkowo, zaleceniem Komitetu CHMP jest, aby produkty te były dostępne tylko na receptę.

Symwastatyna - nowe ograniczenia i przeciwwskazania - 08.06.2011

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA) poinformowała specjalistów opieki zdrowotnej, iż zaleca się ograniczenie stosowania najwyższej dopuszczonej dawki leku obniżającego stężenie cholesterolu – symwastatyny 80 mg z powodu zwiększonego ryzyka uszkodzenia mięśni. Pacjenci przyjmujący symwastatynę w dawce 80mg/dobę wykazują zwiększone ryzyko miopatii w porównaniu do pacjentów przyjmujących niższe dawki symwastatyny lub inne leki z tej samej grupy farmakologicznej.  Ryzyko to wydaje się większe podczas pierwszego roku leczenia, jest często wynikiem interakcji z niektórymi lekami, a także wiąże się  z genetyczną predyspozycją danej osoby. Najbardziej poważną postacią miopatii jest rabdomioliza. Może ona uszkodzić nerki i doprowadzić do ich niewydolności,  co w konsekwencji może być przyczyną śmierci.

Stosowanie nowych doustnych leków przeciwkrzepliwych

Dnia 5 września 2013 podmioty odpowiedzialne przekazały komunikat przygotowany w porozumieniu z Europejską Agencją Leków i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dot. ryzyka krwawień  związanych ze stosowaniem nowych doustnych leków przeciwkrzepliwych. Komunikat dotyczy produktów: Eliquis® (apiksaban), Pradaxa® (eteksylan dabigatranu), Xarelto® (rywaroksaban).

Nimesulid – minimalizacja ryzyka wystąp. uszk. wątroby - 9.07.2010

W maju 2007 roku Europejska Agencja Leków rozpoczęła szczegółowy przegląd danych dotyczących zaburzeń czynności wątroby związanych ze stosowaniem nimesulidu. Analizy te były prowadzone po otrzymaniu zgłoszeń o ciężkich przypadkach hepatotoksyczności, niekiedy zakończonych zgonem. Informacje te miały swoje źródło w zgłoszeniach NDL w Irlandii gdzie w następstwie ciężkich NDL nimesulid został zawieszony w stosowaniu przez tamtejszą Agencję Leków. Dnia 20 września 2007 roku Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków zakończył przegląd danych nimesulidu i zalecił utrzymanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych do stosowania ogólnoustrojowego zawierających nimesulid. Jednak w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia uszkodzeń wątroby, EMA wymaga wprowadzenia zmian do druków informacyjnych (Charakterystyka Produktu Leczniczego i Ulotka Informacyjna dla Pacjenta), które uwypuklają zalecenia dotyczące stosowania nimesulidu.

Klozapina - ważne informacje dotyczące leczenia zaparć - czerwiec 2011

Nowozelandzka Agencja Leków (Medsafe) przypomina lekarzom o konieczności leczenia zaparć u osób leczonych klozapiną celem zapobiegania potencjalnym, zagrażającym życiu komplikacjom. Zaparcia są bardzo powszechnym działaniem niepożądanym związanym ze stosowaniem klozapiny i występują u  od 14% do 60% pacjentów. W rzadkich przypadkach komplikacje te mogą prowadzić do zgonu. Czynniki ryzyka obejmują duże dawki klozapiny,  stosunkowo niedawne wprowadzenie jej do leczenia, jednoczesne stosowanie leków przeciwcholinergicznych (np. trójpierścieniowych leków p/depresyjnych)  oraz współistniejące schorzenia.

Ważne informacje dotyczące stosowania produktu Protelos i Osseor

Dnia 25 kwietnia 2013 r. podmiot odpowiedzialny w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych poinformował o ograniczeniu wskazań, nowych przeciwwskazaniach oraz ostrzeżeniach dotyczących stosowania produktu Protelos i Osseor.

Pregabalina – myśli i próby samobójcze - lipiec 2010

Urząd ds. Zdrowia w Kanadzie (Health Canada) zwraca uwagę specjalistów ochrony zdrowia oraz pacjentów leczonych pregabaliną na ryzyko wystąpienia myśli i prób samobójczych. Pregabalina jest wskazana do leczenia bólu neuropatycznego, padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych. W Polsce jest dostępna pod nazwą Lyrica.

Ryzyko powikłań sercowych u leczonych na raka prostaty - 09.2011

Kanadyjska agencja Health Canada poinformowała fachowych pracowników służby zdrowia ipacjentów o możliwym zwiększonym ryzyku niektórych zdarzeń sercowych u mężczyznleczonych z powodu raka prostaty preparatami z grupy agonistów GnRH (gonadotropinreleasing hormone agonists).

Metylofenidat - ryzyko wystąpienia priapizmu

USA. FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) ostrzega, że produkty lecznicze zawierające  metylofenidat (methylphenidate, np. Concerta, Ritalin) mogą w niektórych przypadkach spowodować przedłużoną i czasami bolesną erekcję zwaną priapizmem. Opierając się na zrobionym przeglądzie produktów zawierających metylofenidat, FDA uaktualniła ulotki i przewodnik dla pacjentów nt. stosowania tych leków. W materiałach zawarto informację o rzadkim, ale poważnym ryzyku priapizmu. Nieleczony od razu, priapizm może doprowadzić do trwałego uszkodzenia penisa.

Kodeina u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia - październik 2010

Brytyjska Agencja Leków (MHRA) ogłosiła, że przegląd literatury specjalistycznej w zakresie korzyści i ryzyka stosowania płynnych postaci leków OTC zawierających kodeinę pokazał, że ryzyko stosowania tych produktów przewyższa ewentualne korzyści ich stosowania u dzieci i młodzieży do lat 18-tu. W związku z powyższym nie zaleca się stosowania w.w. preparatów do zwalczania kaszlu u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. Należy też przypomnieć, że w lutym 2009 roku MHRA opublikowała nowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków OTC na przeziębienie i kaszel u dzieci poniżej 12-go roku życia.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej a ryzyko hipomagnezemii

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration) wydałaostrzeżenie dotyczące związku pomiędzy długotrwałym stosowaniem inhibitorów pompyprotonowej (IPP) a występowaniem hipomagnezemii. Większość zgłaszanych przypadkówdotyczyła pacjentów przyjmujących IPP przez ponad rok.

Ryzyko wystąpienia złośliwego raka gruczołu krokowego związane ze stosowaniem produktów leczniczych zawierających finasteryd i dutasteryd

Australijska Agencja Leków - TGA (Therapeutic Goods Administration) - dodała nowe środki ostrożności związane z ryzykiem wystąpienia złośliwego raka prostaty do informacji o produkcie dla 5-alfa inhibitorów reduktazy (5ARIs) – finasterydu i dutasterydu.
5ARIs są grupą leków pierwotnie stosowaną w leczeniu objawowym łagodnego przerostu prostaty u mężczyzn (BPH - Benign Prostatic Hyperplasia). Dwoma cząsteczkami z tej grupy zarejestrowanymi w Australii są finasteryd (Proscar i Propecia) oraz dutasteryd (Avodart i Duodart w połączeniu z tamsulozyną). Produkt leczniczy Propecia jest wskazany jedynie w leczeniu łysienia męskiego androgenowego.

Leki przeciwhistaminowe w przeziębieniu i kaszlu u dzieci - luty 2010

Nowozelandzka Agencja Leków (Medsafe) informuje specjalistów opieki zdrowotnej, że stosowanie leków przeciwhistaminowych przy przeziębieniu i kaszlu u dzieci poniżej 6-go roku życia (oprócz tych zawierających bromoheksydynę) jest przeciwwskazane. To zalecenie jest zgodne z wydanymi na ten temat rekomendacjami z 2009 roku.

Inh. pompy protonowej a ryzyko złamań - styczeń 2012

Ostatnio opublikowane badanie kohortowe nt. przewlekłego stosowania inhibitorów pompy protonowej – IPP pokazuje, że takie używanie ww. leków łączy się z ryzykiem złamania biodra u kobiet po menopauzie, szczególnie tych palących papierosy (1).

Ryzyko nabytej hemofilii związane ze stosowaniem produktów leczniczych zawierających klopidogrel

Wielka Brytania. Agencja Leków - MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) oświadczyła, że raporty o nabytej hemofilii mają związek z klopidogrelem. Ta bardzo rzadka lecz poważna choroba może być niezauważona ze względu na ustalone ryzyko krwawień związanych ze stosowaniem klopidogrelu.

Statyny – ryzyko śródmiąższowej choroby płuc - październik 2010

Kanadyjski Urząd ds. Zdrowia (Health Canada) ostrzega specjalistów ochrony zdrowia, że przy stosowaniu statyn występuje ryzyko wystąpienia śródmiąższowej choroby płuc (ILD - interstitial lung disease). W kanadyjskim biuletynie działań niepożądanych (Canadian Adverse Reaction Newsletter) Health Canada stwierdza, że podczas ostatnich 15 lat zanotowano 29 przypadków wystąpienia ILD i podejrzewa się, że jest to związane ze stosowaniem statyn.

Lenalidomid - pozytywny stosunek korzyści do ryzyka - 09.2011

Europejska Agencja Leków potwierdziła pozytywny stosunek korzyści do ryzyka dla lenalidomidu (produkt leczniczy Revlimid), gdy lek stosowany jest zgodnie ze wskazaniami. Agencja poinformowała jednak lekarzy o ryzyku rozwoju nowego nowotworu jako skutkupodawania leku.

Bifosfoniany - aktualizacja druków inf. dot. złamań - 13.10.2010

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA) informuje, że druki wszystkich produktów leczniczych z grupy bisfosfonianów zatwierdzone do stosowania w prewencji lub leczeniu osteoporozy będą poddane aktualizacji pod kątem informacji dotyczących ryzyka atypowych złamań podkrętarzowych kości udowej. Druki będą również zawierały nowe ograniczenia w stosowaniu , które będą opisywały wątpliwości dotyczące optymalnego czasu stosowania bisfosfonianów w leczeniu i/lub prewencji osteoporozy. Agencja stwierdza, że mimo, iż optymalna długość stosowania bisfosfonianów przy osteoporozie nie jest znana, to atypowe złamania mogą być łączone z długotrwałym przyjmowaniem bisfosfonianów. Dodatkowo będzie wymagane dostarczenie pacjentom przewodnika nt .leczenia bisfosfonianami. Ten przewodnik będzie opisywał objawy nietypowego złamania kości udowej i zalecenia zgłaszania tych objawów przez pacjentów lekarzowi prowadzącemu.

Bewacizumab - przedwczesna niewydolność jajników - 09.2011

Agencja nowozelandzka Medsafe zaleciła lekarzom by informowali pacjentki, którym planujązapisać bewacizumab ( preparat Avastin) o możliwości wystąpienia niewydolności jajnikówzwiązanych z leczeniem.

Fibraty - zalecane jako leki drugiego rzutu - 22.10.2010

Europejska Agencja Leków (EMA) ogłosiła, że przegląd dotyczący bezpieczeństwa i skuteczności działania fibratów został zakończony. Z podsumowania zrobionego przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) wynika, że korzyści stosowania czterech fibratów: bezafibratu, ciprofibratu, fenofibratu i gemfibrozylu nadal przewyższają ryzyko ich stosowania u pacjentów z zaburzeniami gospodarki lipidowej. Jednakże CHMP zaleca aby fibraty nie były stosowane jako leki pierwszego rzutu, za wyjątkiem pacjentów, u których występuje poważna hipertriglicerynemia i pacjentów, u których statyny są przeciwwskazane, lub którzy nie tolerują statyn. Powyższe informacje potwierdzają wnioski, które były sformułowane przez CHMP Pharmacovigilance Working Party (PhVWP) w 2005 roku.

Bisfosfoniany - stany zapalne w obrębie gałki ocznej - 09.2011

Agencja nowozelandzka Medsafe przypomniała lekarzom, że stosowanie bisfosfonianów może się wiązać w rzadkich przypadkach ze stanami zapalnymi takimi jak zapalenie twardówki, zapalenie błony naczyniowej oka.

Rozyglitazon - nowe ograniczenia w stosowaniu - 18.11.2010

GSK i Kanadyjski Urząd ds. Leków (Health Canada) poinformowały, że zaktualizowano kanadyjską monografię produktów leczniczych zawierających rozyglitazon (Avandia – rozyglitazon, Avandamet – rozyglitazon i metformina, Avandaryl – rozyglitazon i glimepiryd). Wprowadzono do niej nowe ograniczenia dotyczące stosowania w.w. leków, zgodę pacjenta na rozpoczęcie i/lub kontynuowanie terapii tymi lekami oraz wprowadzono środki ostrożności związane z występowaniem ryzyka sercowo-naczyniowego. Produkty lecznicze zawierające rosiglitazon są obecnie zalecane wyłącznie u pacjentów z cukrzycą typu 2, u których stosowanie innych doustnych leków przeciwcukrzycowych w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym nie przyniosło oczekiwanych rezultatów odpowiedniej kontroli glikemii lub też inne leki przeciwcukrzycowe nie mogą być stosowane ze względu na przeciwwskazania lub nietolerancję tych leków przez pacjentów.

Ważne zmiany w drukach informacyjnych statyn - 28.02.2012

FDA zaakceptowała ważne zmiany w drukach informacyjnych statyn. Zmiany dotyczą: wykreślenia adnotacji o rutynowym monitorowaniu  enzymów wątrobowych, dodania adnotacji o potencjalnym odwracalnym działaniu ubocznym na funkcje poznawcze oraz  o raportach na temat zwiększenia poziomu glukozy we krwi i hemoglobiny glikowanej HbA1c.

Działania niepożądane dla zolpidemu z TGA - 16.06.2012

Australiska Agencja ds. Leków (Therapeutics Goods Administration) stale otrzymuje zgłoszenia o działaniach niepożądanych dla zolpidemu. Są to działania potencjalnie niebezpieczne, takie jak złożone zaburzenia snu, amnezja, halucynacje. TGA zaalarmowała lekarzy w odniesieniu do zgłaszanych działań niepożądanych – w tym szeroko pojętych zaburzeń snu – po stosowaniu zolpidemu. Media w Australii nagłośniały od początku 2007 roku działania niepożądane takie jak amnezja, halucynacje, zaburzenia snu (parasomnias) oraz myśli samobójcze związane ze stosowaniem zolpidemu. Dodano także ostrzeżenie w czarnej ramce do informacji o leku. Pomimo podjętych działań TGA w dalszym ciągu otrzymuje raporty o działaniach niepożądanych dla zolpidemu i liczba tych raportów jest duża.

Hepatotoksyczność po atorwastatynie vs simwastatynie -16.06.2012

Atorwastatyna może częściej powodować uszkodzenie wątroby niż simwastatyna, twierdzą badacze z Wielkiej Brytanii. Zwiększone ryzyko występowało najczęściej przy stosowaniu wysokich dawek atorwastatyny (40-80 mg na dobę), chociaż liczba zdarzeń niepożądanych w analizie była niewielka. Wykorzystując dane z brytyjskiej bazy GPRD (General Practice Research Database), zidentyfikowali oni pacjentów, którym po raz pierwszy przepisano atorwastatynę (n=76411) lub simwastatynę (n=164407) w okresie od stycznia 1997 do grudnia 2006. Pacjenci nie mieli choroby wątroby, choroby wynikającej z używania alkoholu, biochemicznych dowodów na uszkodzenie wątroby, nie stosowali też wcześniej statyny (przed oznaczoną datą).

Ocena bezpieczeństwa preparatów Alli i Xenical - 22.09.2011

W związku z pojawiającymi się doniesieniami na temat ryzyka uszkodzenia wątroby po zastosowaniu preparatów leczniczych zawierających orlistat (Alli, Xenical),Europejska Agencja Leków podjęła decyzję o ponownej ocenie korzyści i ryzyka stosowania w.w. leków. Niektóre Europejskie Agencje ds. Leków (np. Francuska Agencja AFFSSAPS) umieściły także na swoich stronach internetowych informacje dla lekarzy i farmaceutów dotyczące informowania pacjentów o potencjalnych zagrożeniach związanych ze stosowaniem w.w. leków oraz o ewentualnym zaprzestaniu ich stosowania.

Leki p/depresyjne – ryzyko zatrzymania akcji serca/krążenia 16.06.2012

Niektóre leki trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zatrzymania akcji serca – zgodnie z wynikami duńskiego badania. Ryzyko to nie dotyczyło leków z innych grup terapeutycznych.

Nimesulid - dalsze ograniczenia w stosowaniu - 23.06.2011

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków uznał, iż w przypadku leczenia ostrego bólu oraz pierwotnego bolesnego miesiączkowania korzyści ze stosowania leków ogólnoustrojowych zawierających nimesulid nadal przewyższają ryzyko ich stosowania. Jednakże leki zawierające nimesulid nie powinny być dłużej stosowane w leczeniu objawowym dolegliwości bólowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów.