Komunikacja specjalisty z pacjentem

W ostatnich latach wielu lekarzy, aptekarzy oraz specjalistów od komunikacji prowadziło ankiety i badania związane z komunikacją pomiędzy lekarzem i pacjentem oraz pacjentem i aptekarzem. W jednym z doniesień opublikowanych w czasopiśmie „Internal Medicine” w 2003 roku NT. komunikacji pomiędzy pacjentem chorym na cukrzycę a lekarzem autor stwierdził, że pacjenci nie pamiętają lub nie rozumieją przynajmniej 50% nowych informacji, które przekazał im lekarz. W celu poprawy zaistniałej sytuacji zaleca się, aby lekarz podczas wizyty sprawdzał, czy pacjent zrozumiał przekazane mu informacje oraz w jaki sposób będzie je wprowadzał do codziennego harmonogramu swoich zajęć. Problem słabego rozumienia przekazywanych treści dotyczy szczególnie pacjentów o niskim poziomie wykształcenia, mających trudności ze zrozumieniem przebiegu choroby i wdrożonej farmakoterapii. Badania powyższe wykazały również, iż lekarze tylko w przypadku 20% pacjentów upewniają się, czy komunikat został zrozumiany.

Komunikacja w pracy farmaceuty szpitalnego - cz.1

Badania prowadzone w wielu krajach UE oraz Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich latach wykazały, że komunikacja specjalistów ochrony zdrowia z pacjentami jest często nieefektywna. Prowadzi to w konsekwencji do nie zrozumienia zaleceń lekarskich i nie stosowania się do nich lub też stosowania się tylko częściowego. Utrzymywanie się takiej sytuacji, szczególnie w przypadku osób z chorobami przewlekłymi, jest bardzo niekorzystne, ponieważ w efekcie prowadzi do zwiększania nakładów na leczenie takich chorych poprzez częstsze hospitalizacje, pogarszanie się stanu zdrowia i włączania do terapii nowych leków, których podawania można by uniknąć gdyby tylko pacjenci stosowali się do wcześniejszych zaleceń lekarskich.

Komunikacja w pracy farmaceuty szpitalnego - cz.1 c.d.

Kompleksowość relacji międzyludzkich w różnych instytucjach, także tych związanych z ochroną zdrowia, wielkość i kultura firmy, jej sytuacja finansowa, sposób zarządzania, kontekst komunikacji itp. stanowią bardzo ważne elementy wpływające na komunikację i efektywność tej komunikacji w danej organizacji. Dlatego też bardzo trudno jest wypracować skuteczne sposoby komunikowania się w dużej i skomplikowanej organizacji jaką jest niewątpliwie szpital. Jednakże zrozumienie ogólnego otoczenia organizacji oraz czynników zaburzających lub nawet uniemożliwiających dobrą komunikację, może znacznie ułatwić pracę oraz znalezienie praktycznych rozwiązań udrażniających komunikację pomiędzy różnymi osobami i grupami osób pracującymi oraz współpracującymi ze szpitalem, a także korzystającymi z usług szpitala.